Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Liftago CZ, s.r.o., IČO: 29138787, se sídlem Národní 135/14, 110 00 Praha 1,
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka 203226.

Část A/ Základní ustanovení

Společnost Liftago CZ, s.r.o. (dále také jako „Společnost“) je oprávněným provozovatelem platformy (a příslušné softwarové aplikace, včetně její vizuální složky) pro optimalizaci městské mobility pod názvem LIFTAGO, zahrnující i webové stránky Společnosti, (dále také jako „Aplikace LIFTAGO“ nebo „Systém“) a v této souvislosti Společnost zprostředkovává uzavření smluv o přepravě osob či věcí po pozemních komunikacích na území České republiky nebo takovou přepravu osob či věcí na území České republiky obstarává.

I. Základní ustanovení pro Dopravce

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) se týkají vztahu Společnosti a dalších osob-dopravců, kteří si ve spojení s konkrétním vozidlem stáhli do svého zařízení část Aplikace LIFTAGO pro dopravce a učinili v rámci aplikace potřebnou registraci dopravce umožňující těmto osobám (dále také jako „Dopravci“) prostřednictvím Aplikace LIFTAGO nabízet své služby přepravy osob, včetně jejich zavazadel, (taxislužba) nebo služby přepravy věcí-drobných zásilek (přeprava osob a přeprava věcí dále společně také jako „přepravní služby“). Dopravce, zpravidla zastoupený (v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) řidičem příslušného vozidla, je při registraci povinen uvést pravdivé a úplné vyžadované údaje. V rámci své registrace Dopravce uvede zejména své jméno a příjmení či název (obchodní firmu), identifikační číslo, daňové identifikační číslo (pokud je Dopravce plátce DPH) specifikaci vozidla (registrační značku vozidla, tovární značku a obchodní označení), jméno a příjmení řidiče, který vozidlo bude řídit, číslo koncese- živnostenského oprávnění k provozování taxislužby (silniční motorová doprava-osobní provozované vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče) a číslo oprávnění řidiče taxislužby (průkazu řidiče taxislužby) a/nebo číslo koncese – živnostenského oprávnění k přepravě věcí (silniční motorová doprava-nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí). Dopravce bere na vědomí, že na každé vozidlo je třeba učinit samostatnou registraci (která tím získá své ID – „řidič ID“), a že každá registrace Dopravce a následné uzavírání smluv o přepravě je vždy technologicky navázáno na jím uvedené konkrétní telefonní číslo.
 2. V případě, že dojde ke změně údajů Dopravce, uvedených řidičem v průběhu registrace, je řidič povinen opravit registrační údaje Dopravce nejpozději do 1 dne od data, kdy se o změně registračních údajů Dopravce sám dozvěděl. Mimo jiné se tato povinnost vztahuje zejména na změnu statusu plátce, resp. neplátce DPH.
 3. Dopravce bere na vědomí, že dle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, může práci řidiče taxislužby vykonávat jen osoba, která je u něho v základním pracovněprávním vztahu (není-li touto osobou sám dopravce nebo jeho manžel nebo registrovaný partner), a která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby.
 4. Dopravce se v rámci registrace kliknutím na tlačítko „SOUHLASÍM“ výslovně zavazujete dodržovat ustanovení VOP a zároveň prohlašuje, že jeho vozidlo, kterým poskytuje službu přepravy osob, je zapsáno v příslušné evidenci vozidel taxislužby, a že splňuje on i řidič další podmínky pro poskytování přepravních služeb dle obecně závazných právních předpisů. Pokud osoba zamýšlející učinit registraci Dopravce s obchodními podmínkami nesouhlasí nebo pokud nesplňuje požadavky obchodních podmínek na Dopravce, není oprávněna k registraci ani užití Aplikace LIFTAGO a k uzavření smlouvy o přepravě prostřednictvím této aplikace.
 5. Registrací v Aplikaci LIFTAGO zároveň Dopravce prohlašuje, že není v úpadku a že s ním není aktuálně vedeno ani žádné řízení, které by znemožnilo, ohrozilo či omezilo splnění jeho povinností v souvislosti s realizací přepravních služeb.
 6. Společnost registraci Dopravce zruší, pokud bude o takové zrušení Dopravcem požádána. Společnost je oprávněna zrušit registraci dle svého uvážení i bez takové žádosti Dopravce, přičemž o zrušení registracevždy Dopravce přiměřeným způsobem vyrozumí. Zrušení registrace nemá vliv na již uzavřené smlouvy o přepravě.
 7. Dopravce bere na vědomí, že Společnost registraci Dopravce zruší nebo pozastaví zejména, pokud řidičopakovaně nereaguje na zaslané poptávky přepravy, opakovaně neposkytne objednanou přepravu nebov případě opakovaných stížností Zákazníků.
 8. Vzhledem k tomu, že řidič jedná za Dopravce (není-li sám Dopravcem), má se za to, že pokud je ve VOP uvedeno „řidič“, jde o Dopravce, jestliže z ustanovení nevyplývá něco jiného.

II. Základní ustanovení pro Zákazníky

 1. Obchodní podmínky se dále týkají vztahu Společnosti a dalších osob-zákazníků, kteří si stáhli do svého zařízení zákaznickou část Aplikace LIFTAGO a učinili v Systému potřebnou registraci zákazníka (vytvoření osobního zákaznického účtu) umožňující těmto registrovaným zákazníkům (dále také jako „Registrovaní zákazníci“) vlastním jménem a na svůj účet poptání a objednání přepravní služby (uzavření příslušné smlouvy o přepravě). Registrující se osoba je povinna při registraci uvést pravdivé a úplné vyžadované údaje, zejména své jméno a příjmení a bere na vědomí, že registrace zákazníka a následné poptávání přepravních služeb a uzavírání navazujících smluv o přepravě je vždy technologicky navázáno na jím uvedené konkrétní telefonní číslo.
 2. Registrující se osoba se v rámci zákaznické registrace kliknutím na tlačítko „SOUHLASÍM“ výslovně zavazujete dodržovat ustanovení VOP. Pokud osoba zamýšlející učinit si registraci zákazníka s obchodními podmínkami nesouhlasí, není oprávněna k užití Aplikace LIFTAGO a k poptání a objednání přepravní služby prostřednictvím této aplikace.
 3. Registrovanému zákazníkovi, který je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, či případně nepodnikatelskou právnickou osobou, je umožněno učinit v Aplikace LIFTAGO vyšší úroveň své registrace a vytvořit si tak zvláštní účet firemního zákazníka (dále také jako „Firemní zákazník“), kterému je umožněno poptání a výběr přepravních služeb prostřednictvím Aplikace LIFTAGO s tím, že v takovém případě zajišťuje dle poptávky a výběru Firemního zákazníka přepravní službu u příslušného Dopravce pro Firemního zákazníka Společnost, která tedy přepravní službu obstarává svým jménem na účet Firemního zákazníka.
 4. Registrovaný zákazník vytvářející zvláštní účet Firemního zákazníka se v rámci tohoto procesu kliknutím na tlačítko „SOUHLASÍM“ výslovně zavazujete dodržovat ustanovení VOP.
 5. Registrací v Aplikaci LIFTAGO zároveň Firemní zákazník prohlašuje, že není v úpadku a že s ním není aktuálně vedeno ani žádné řízení, které by znemožnilo, ohrozilo či omezilo splnění jeho povinností v souvislosti s realizací přepravních služeb.
 6. Zákazník bere na vědomí, že kromě nákladů na použití mobilního přístroje a připojení k internetu je užití Aplikace LIFTAGO pro osobní (vnitřní) potřebu Zákazníka obecně poskytováno zdarma, ledaže je podle obecně závazného právního předpisu vyžadováno něco jiného (např. povinnost účtovat k jízdnému příplatek za objednávku prostřednictvím komunikačních zařízení, včetně internetu).
 7. Společnost registraci zruší, pokud bude o takové zrušení Registrovaným či Firemním zákazníkem požádána. Společnost je oprávněna zrušit registraci dle svého uvážení i bez takové žádosti zákazníka, přičemž o zrušení registrace vždy zákazníka přiměřeným způsobem vyrozumí. Zrušení registrace nemá vliv na již uzavřené smlouvy o přepravě. Zrušení registrace bez žádosti Registrovaného zákazníka nesmí být diskriminační ve smyslu ustanovení § 6 zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 8. Pokud je ve VOP použit samostatně pojem „zákazník“ (dále jen „Zákazník“), týká se příslušné ustanovení Registrovaných zákazníků i Firemních zákazníků, nevyplývá-li z ustanovení něco jiného.
 9. Zákazník bere na vědomí, že Systém umožňuje uložení údajů o platební kartě Zákazníka pro zjednodušení plateb (secure card vaulting) u poskytovatele platebních služeb, kterým je Braintree, divize společnosti PayPal (Europe) Sàrl & Cie, S.C.A., a limited liability partnership R.C.S. Luxembourg B 118 349 se sídlem 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg a Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057. Společnost je oprávněna změnit poskytovatele platebních služeb s tím, že půjde o poskytovatele certifikovaného na úrovni Level 1 normy PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Společnost sama neukládá ani nezpracovává žádné údaje o platební kartě Zákazníka.
 10. Zákazník souhlasí s tím, že Společnost při registraci platební karty Zákazníka provede autorizační transakci ve výši 1, – Kč. Tato autorizační transakce je výnosem Společnosti.
 11. Zákazník souhlasí s tím , že Společnost může provádět autorizační kontroly připojených platebních karet, a sice po jejich prvním připojení a při objednání přepravy Zákazníkem.
 12. V případě,kdy Zákazník nevyužije služeb Společnosti hrazených registrovanou platební kartou po dobu 12 měsíců od doby poslední transakce registrovanou platební kartou, je Společnost oprávněna údaje o registrované platební kartě smazat. Pokud v budoucnu Zákazník bude chtít využít platbu kartou, je povinen platební kartu opětovně registrovat.
 13. Vzhledem k tomu, že Společnost při ověření a zabezpečení transakcí s platebními kartami postupu je tak, jak lze po ni spravedlivě a standardně požadovat, riziko zneužití karty přebírá vždy Zákazník a má se tak za to, že služba byla poskytnuta Zákazníkovi i v případě zneužití platební karty třetí osobou, přičemž Společnost poskytne v takovém případě (včetně zejména v souvislosti s uplatněním nároku vůči třetí osobě) Zákazníkovi a/nebo bance součinnost ve smyslu poskytnutí informací o příslušné přepravě.
 14. Zákazník bere na vědomí, že poptávka přepravní služby je prostřednictvím Aplikace LIFTAGO směřována na řidiče, a že samotné poskytnutí přepravní služby podléhá odlišným podmínkám Dopravců (zejména tarify a storno podmínky). Bez ohledu na podmínky Dopravců je Zákazník povinen chovat se při využití přepravní služby vždy tak, aby Společnosti, Dopravci či třetí osobě nevznikla škoda nebo jiná újma.
 15. Zákazník odpovídá i za škodu způsobenou při přepravě nebo v souvislosti s ní cestujícím, jde-li o přepravu objednanou na účet Zákazníka a osoba cestujícího se liší od osoby Zákazníka.
 16. Zákazník bere na vědomí, že přepravní služby neposkytuje Společnost, ale vždy třetí osoba-Dopravce a Společnost neodpovídá ani neručí za splnění povinnosti Dopravcem, zejména za řádné a včasné poskytnutí přepravní služby. Společnost neodpovídá ani neručí za škodu či jinou újmu, která vznikne Zákazníkovi při přepravě nebo v souvislosti s ní (ani v souvislosti s informováním Zákazníka o škodě na zásilce) a Společnost v takových případech poskytne Zákazníkovi při uplatnění nároku součinnost vyplývající z jeho zprostředkovatelské či obstaravatelské činnosti, zejména pokud jde o kontakt na příslušného Dopravce, přičemž v této souvislosti má Zákazník možnost obrátit se ve lhůtě 5 pracovních dnů na zákaznické kontakty (telefonní linka a emailová adresa), které jsou uvedeny na internetových stránkách Společnosti.
 17. V případě, že Zákazník k poskytnutí objednané přepravní služby neposkytne potřebnou součinnost (včetně toho, že jí před jejím započetím v rámci Aplikace LIFTAGO aktivně stornuje), uhradí Společnosti smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši dle ceníku Společnosti.
 18. Zákazník je povinen akceptovat změnu řidiče (a tedy i případnou změnu smluvní strany uzavřené smlouvy o přepravě), která mu bude prostřednictvím Aplikace LIFTAGO sdělena bezprostředně po té, kdy dojde ke stornování přepravy ze strany původního řidiče, nebo kdy dojde k jiné skutečnosti vedoucí ke změně řidiče.

III. Základní ustanovení společná

 1. Obchodní podmínky se ve své relevantní části stávají i součástí zprostředkované smlouvy o přepravě uzavřené mezi Dopravcem a Registrovaným zákazníkem, či obstarávané smlouvy o přepravě uzavřené mezi Dopravcem a Společností.
 2. Smlouvy (včetně textu VOP) mezi Společností a Dopravci, mezi Společností a Zákazníky, jakož i smlouvy mezi Dopravci a Registrovanými zákazníky zprostředkovávané Společností prostřednictvím Aplikace LIFTAGO jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, (dále jen „Občanský zákoník“). Na činnost Společnosti v rámci provozu Aplikace LIFTAGO se ve vztahu k Dopravcům (jakožto podnikatelům nabízejícím prostřednictvím Aplikace LIFTAGO své služby) vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1150, o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb.

Část B/ Registrovaný zákazník

I. Přeprava osob

 1. Registrovaný zákazník uzavírá prostřednictví Aplikace LIFTAGO (s využitím elektronických prostředků komunikace na dálku) smlouvu o přepravě přímo s Dopravcem, přičemž cena přepravy může být stanovena v režimu taxametru (kdy se Registrovanému zákazníkovi i tak dopředu v rámci nabídky přepravní služby zobrazí odhadovaná cena vycházející ze sazeb pro přepravu s taxametrem přednastavených v Aplikaci LIFTAGO řidičem) nebo cena dopředu sjednaná za podmínek ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (kdy je řidičem před objednáním přepravy nabízena konečná cena přepravy).
 2. Jakmile je Registrovaným zákazníkem učiněna v Aplikaci LIFTAGO řádná poptávka, je odesláno upozornění na tuto poptávku zpravidla několika volným řidičům, aby na ni případně mohli reagovat svou nabídkou. Upozornění na poptávku je zasíláno řidičům podle algoritmu Systému vzávislosti na parametrech poptávky (např. vzdálenost řidiče od místa nástupu). Registrovaný zákazník bere na vědomí, že na jeho poptávku nemusí reagovat žádný z řidičů, přičemž Společnost v tomto smyslu neposkytuje žádnou záruku. V případě, že řidič na poptávku zareaguje potvrzením své dostupnosti a svou nabídkou, může jít o nabídku s cenou v režimu taxametru (nabídky s uvedením tarifu a odhadnuté konečné ceny) i dopředu sjednanou cenou, přičemž Registrovaný zákazník si v takovém případě výběrem z nabídky zároveň zvolí, zda jde o přepravu v režimu taxametru nebo s předem sjednanou konečnou cenou za podmínek ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Objednáním přepravy (potvrzením konkrétní nabídky Registrovaným zákazníkem) dochází k uzavření příslušné smlouvy o přepravě mezi Registrovaným zákazníkem a Dopravcem.
 3. Nabídka přepravy se stanovením ceny v režimu taxametru obsahuje i možnost zobrazení tarifu příslušného Dopravce (nástupní taxa, cena za 1 km přepravy a taxa za čekání), a dále optimální trasu stanovenou Systémem a vzávislosti na tarifu a trase i odhadovanou celkovou cenu přepravy. Registrovaný zákazník bere na vědomí, že odhadovaná cena je pouze orientační a může se lišit od skutečné konečné ceny dle taxametru.
 4. Registrovaný zákazník bere na vědomí, že vzhledem k rychle se měnícímu charakteru segmentu přepravních služeb je cenová nabídka aktivní a dostupná maximálně po dobu 20 vteřin.
 5. Jde-li o objednávku s cenou v režimu taxametru, bere Registrovaný zákazník na vědomí, že Dopravce je povinen mj. zajistit, aby příslušné vozidlo bylo viditelně a čitelně označeno střešní svítilnou žluté barvy s nápisem TAXI na její přední a zadní straně a jménem, popřípadě jmény, a příjmením, obchodní firmou nebo názvem Dopravce umístěným na vozidle, aby vozidlo taxislužby bylo vybaveno měřicí sestavou taxametru splňující požadavky zvláštního právního předpisu, jejíž součástí je taxametr, měřicí převodník ujeté vzdálenosti a tiskárna a knihou taxametru s tím, že v taxametru musí být nastaveny údaje a hodnoty odpovídající skutečnosti a zobrazované údaje z taxametru musí být čitelné a viditelné z místa cestujícího. Řidič ihned po ukončení přepravy pořídí jako výstup z tiskárny taxametru záznam o přepravě a k žádosti Registrovaného zákazníka (cestujícího) mu vydá doklad o přepravě pořízený jako výstup z tiskárny taxametru.
 6. Jde-li o objednávku s předem stanovenou konečnou cenou dle ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, jsou Registrovanému zákazníkovi v souladu s tímto zákonem ještě před objednáním přepravy sděleny údaje o Společnosti, jakožto zprostředkovateli taxislužby (obchodní firma, adresa sídla a identifikační číslo). Dále jsou Registrovanému zákazníkovi nejpozději před zahájením přepravy sděleny i údaje o příslušném Dopravci (jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo), příslušném řidiči taxislužby (jméno, popřípadě jména, a příjmení) a příslušném vozidle taxislužby (registrační značka, tovární značka a obchodní označení). Bezprostředně po ukončení přepravy je Registrovanému zákazníkovi na jím uvedenou adresu elektronické pošty zasláno potvrzení o přepravě, které je pak po zbývající část dne, ve kterém byla přeprava poskytnuta, k dispozici u příslušného řidiče.
 7. Registrovaný zákazník si při objednání přepravy zvolí způsob platby, a sice buď v hotovosti či prostřednictvím své platební karty s údaji uloženými v rámci registrace. Pokud si Registrovaný zákazník zvolí hotovostní platbu, hradí cenu přímo řidiči. Pokud si zákazník zvolí platbu platební kartou, resp. nezvolí hotovostní platbu, zúčtuje cenu služby Společnost a Registrovaný zákazník fakticky přímo Dopravci (řidiči) nic nehradí. Cena přepravy může být případně placena zcela nebo zčásti i Liftago kredity, ke kterým Společnost vydává zvláštní podmínky, nebo promokódy, které jsou Společností poskytovány v rámci vyhlášení propagační akce či kampaně nebo stálého programu. Užití Liftago kreditů a promokódů je možná pouze pokud si zároveň Registrovaný zákazník zvolí způsob platby prostřednictvím své platební karty.

II. Přeprava věcí

 1. Společnost umožňuje Registrovaným zákazníkům využít prostřednictvím Aplikace LIFTAGO i službu přepravy věcí-drobných zásilek, přičemž pro přepravu věcí platí kromě zvláštních ustanovení části těchto VOP o přepravě věcí přiměřeně i ustanovení týkající se Registrovaných zákazníků o přepravě osob.
 2. Pokud Registrovaný zákazník při objednání přepravy věci s předem sjednanou cenou zvolí hotovostní platbu, hradí cenu Dopravci (řidiči) přímo Registrovaný zákazník při předání nebo převzetí přepravované věci podle toho, zda je Registrovaný zákazník odesílatelem, nebo příjemcem přepravované věci.

III. Další práva a povinnosti Registrovaných zákazníků

 1. Společnost je oprávněna dle vlastního uvážení a rozhodnutí realizovat propagační akce či kampaně nebo stálé programy s využitím promokódů pro Registrované zákazníky, které lze uplatnit dle ustanovení části B/ článku I. odst. 7. VOP úhradě přepravních služeb poskytovaných prostřednictvím Aplikace LIFTAGO, a to dle podmínek stanovených Společností pro každou takovou propagační akci či kampaň nebo stálý program.
 2. Registrovaný zákazník je oprávněn využít stálý propagační program „Sdílej s kamarádem“. V případě, že Registrovaný zákazník odešle pozvánku do Aplikace LIFTAGO (jiné osobě (anonymizovaný kontakt, na kterém lze takovou jinou osobu Společností kontaktovat), obdrží taková pozvaná osoba po své případné bezodkladné registraci v rámci Aplikace LIFTAGO promokód ve výši stanovené Společností pro příslušné období, určený na první objednanou osobní přepravu. Registrovaný zákazník, který učinil pozvánku, obdrží po realizaci první osobní přepravy nově zaregistrované pozvané osoby odměnu ve formě promokódu ve výši ve výši stanovené Společností pro příslušné období.
 3. Registrovaní zákazníci nemají nárok na vyplacení peněžních prostředků odpovídajících hodnotě promokódů přidělovaných v rámci propagačních akcí či kampaní nebo stálých programů ani na využití těchto hodnot pro jiný účel a mohou být využity jen vrámci přepravních služeb nabízených prostřednictvím Aplikace LIFTAGO.
 4. Společnost si vyhrazuje právo promokódy nepřidělit, přidělené promokódy (i zpětně) deaktivovat a zrušit nové zákaznické registrace, pokud bude i jen podezření ze zneužití či pokusu zneužití programu „Sdílej s kamarádem“ nebo jiné propagační akce či kampaně nebo stálého programu.

Část C/ Firemní zákazník – služba Liftago Business

I. Specifikace Firemního zákazníka

 1. Firemní zákazník je podnikatelský subjekt (či případně nepodnikatelská právnická osoba), kterému je umožněno využívat prostřednictvím Aplikace LIFTAGO služby Společnosti spočívající v obstarávání přepravních služeb a využívat další doplňkové služby Aplikace LIFTAGO (přístup ke statistikám jízd a administraci).
 2. Za Firemního zákazníka může vytvořit zvláštní účet v Aplikaci LIFTAGO pouze osoba oprávněná za Firemního zákazníka jednat (tj. statutární zástupce, pověřený člen právnické osoby či orgánu právnické osoby – Firemního zákazníka, zaměstnanec v rozsahu obvyklém vzhledem k jeho zařazení nebo funkci, zmocněnec; zmocněncem Firemního zákazníka může být v tomto případě i obchodní zástupce Společnosti). Firemní zákazník při vytvoření svého zvláštního účtu v Aplikaci LIFTAGO uvede mj. i svého administrátora, což je fyzická osoba spravující zvláštní účet Firemního zákazníka (dále jen „Administrátor“). Společnost akceptuje komunikaci s Administrátorem všemi způsoby, kterými lze řádně zajistit integritu dat a identifikaci původce komunikace, tedy zejména formou nastavení v administračním rozhraní Aplikace LIFTAGO pod přihlašovacími údaji Administrátora.
 3. Administrátor v rámci účtu Firemního zákazníka uvede fyzické osoby, které jsou jménem Firemního zákazníka a na jeho účet oprávněny (ve spojení se svým telefonním číslem) k poptávání a objednávání přepravních služeb (dále jen „Oprávněné osoby“). Administrátor zřídí profil Oprávněné osoby v rámci účtu Firemního zákazníka tím, že jí zaeviduje v seznamu Oprávněných osob (dále jen „Seznam Oprávněných osob“) uvedením jejího jména a příjmení, emailové adresy v doméně Firemního zákazníka, telefonního čísla a případně nákladového střediska Firemního zákazníka (referenční údaje). Firemní zákazník je prostřednictvím Administrátora povinen zabezpečit, aby referenční údaje byly správné a úplné. Společnost není odpovědná za nesprávně zadané referenční údaje ani za případnou škodu, která zadáním nesprávných nebo nekompletních referenčních údajů vznikne. Firemní zákazník je odpovědný za udržování Seznamu Oprávněných osob, přičemž Společnost je oprávněna se součinností Firemního zákazníka Seznam Oprávněných osob revidovat. Společnost není odpovědná za nesprávně neaktuální referenční údaje ani za případnou škodu, která pozdní aktualizací referenčních údajů vznikne.
 4. Firemní zákazník bere na vědomí, že Oprávněná osoba může na účet Firemního zákazníka objednat přepravu i pro třetí osobu, přičemž Firemní zákazník je zavázán a odpovědný za objednání a čerpání služeb Dopravců objednaných prostřednictvím Aplikace LIFTAGO Oprávněnými osobami v době, kdy byla příslušná Oprávněná osoba uvedena na Seznamu Oprávněných osob bez ohledu na to, zda objednání a čerpání služby bylo mezi Firemním zákazníkem a Oprávněnou osobou autorizováno, a to i v případě, kdy k objednání a čerpání služeb došlo prostřednictvím profilu Oprávněné osoby v rámci účtu Firemního zákazníka za pomoci podvodné nebo jinak nepovolené aktivity Oprávněné osoby. Firemní zákazník bezodkladně oznámí Společnosti informace o zjištěné podvodné nebo jinak nepovolené aktivitě Oprávněné osoby, ke které došlo prostřednictvím Firemního profilu této Oprávněné osoby.
 5. Firemní zákazník bere na vědomí, že Oprávněná osoba může začít poptávat a objednávat služby prostřednictví Aplikace LIFTAGO na účet Firemního zákazníka pouze v případě, že se sama stane Registrovaným zákazníkem s telefonním číslem, pod kterým ji Administrátor identifikuje v Seznamu Oprávněných osob. V návaznosti na automatické propojení registrace Oprávněné osoby (jakožto Registrovaného zákazníka) s jejím zařazením do Sezamu Oprávněných osob má Oprávněná osoba možnost poptávat a objednávat přepravu na účet Firemního zákazníka i na svůj účet Registrovaného zákazníka.
 6. Administrátor je oprávněn odstranit osobu ze Seznamu Oprávněných osob, přičemž okamžikem odebrání příslušné osoby ze Seznamu Oprávněných osob je deaktivován osobní profil takové Oprávněné osoby vrámci Účtu Firemního zákazníka a tím zaniká její oprávnění čerpat přepravní služby prostřednictvím Aplikace LIFTAGO na účet Firemního zákazníka. Odebráním osoby ze Seznamu Oprávněných osob není dotčena možnost této osoby využívat svou osobní registraci jakožto Registrovaného zákazníka.
 7. Administrátorovi je umožněn za pomocí hesla uvedeného v administrátorském profilu přístup k měsíčním elektronickým strukturovaným přehledům realizovaných přeprav s identifikací Oprávněné osoby, informacemi o provedené jízdě (datum čas, nástupní a výstupní místo), ceně přepravy a Oprávněnou osobou (cestujícím) poskytnuté spropitném. Firemní zákazník se zavazuje udržovat přístupová práva Administrátora do Systému v utajení, umožnit přístup do Systému jen Administrátorovi a aktualizovat veškeré informace týkající se Firemního zákazníka a osoby Administrátora v Systému a zabezpečit jejich aktuálnost, správnost a kompletnost. Firemní zákazník odpovídá za všechny aktivity realizované v Systému za použití přihlašovacích údajů Administrátora.

II. Přeprava osob

 1. Na základě poptávky a objednání ze strany Firemního zákazníka (Oprávněné osoby) obstarává přepravní službu svým jménem a na účet Firemního zákazníka Společnost, která tak uzavírá svým jménem s příslušný Dopravcem smlouvu o přepravě. Smlouva o přepravě je uzavírána prostřednictví Aplikace LIFTAGO (s využitím elektronických prostředků komunikace na dálku), přičemž cena přepravy může být stanovena v režimu taxametru (kdy se Firemnímu zákazníkovi i tak dopředu v rámci nabídky přepravní služby zobrazí odhadovaná cena vycházející ze sazeb pro přepravu s taxametrem přednastavených v Aplikaci LIFTAGO řidičem) nebo cena dopředu sjednaná za podmínek ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (kdy je řidičem před objednáním přepravy nabízena konečná cena přepravy).
 2. Jakmile je Firemním zákazníkem učiněna v Aplikaci LIFTAGO řádná poptávka, je odesláno upozornění na tuto poptávku zpravidla několika volným řidičům, aby na ni mohli reagovat svou nabídkou. Upozornění na poptávku je zasíláno řidičům podle algoritmu Systému v závislosti na parametrech poptávky (např. vzdálenost řidiče od místa nástupu). Firemní zákazník bere na vědomí, že na jeho poptávku nemusí reagovat žádný z řidičů, přičemž Společnost v tomto smyslu neposkytuje žádnou záruku. V případě, že řidič na poptávku zareaguje potvrzením své dostupnosti a svou nabídkou, může jít o nabídku s cenou v režimu taxametru (nabídky s uvedením tarifu a odhadnuté konečné ceny) i dopředu sjednanou cenou, přičemž Firemní zákazník si v takovém případě výběrem z nabídky zároveň zvolí, zda jde o přepravu v režimu taxametru nebo s předem sjednanou konečnou cenou za podmínek ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Výběrem (potvrzením) konkrétní nabídky Firemním zákazníkem dochází k objednání přepravy a tedy k relevantnímu podnětu k uzavření smlouvy mezi Společností a Dopravcem.
 3. Nabídka přepravy se stanovením ceny v režimu taxametru obsahuje i možnost zobrazení tarifu příslušného Dopravce (nástupní taxa, cena za 1 km přepravy a taxa za čekání), a dále optimální trasu stanovenou Systémem a v závislosti na tarifu a trase i odhadovanou celkovou cenu přepravy. Firemní zákazník bere na vědomí, že odhadovaná cena je pouze orientační a může se lišit od skutečné konečné ceny dle taxametru.
 4. Firemní zákazník bere na vědomí, že vzhledem k rychle se měnícímu charakteru segmentu přepravních služeb je cenová nabídka aktivní a dostupná maximálně po dobu 20 vteřin.
 5. Jde-li o přepravu s cenou v režimu taxametru, bere Firemní zákazník na vědomí, že Dopravce je povinen mj. zajistit, aby příslušné vozidlo bylo viditelně a čitelně označeno střešní svítilnou žluté barvy s nápisem TAXI na její přední a zadní straně a jménem, popřípadě jmény, a příjmením, obchodní firmou nebo názvem Dopravce umístěným na vozidle, aby vozidlo taxislužby bylo vybaveno měřicí sestavou taxametru splňující požadavky zvláštního právního předpisu, jejíž součástí je taxametr, měřicí převodník ujeté vzdálenosti a tiskárna a knihou taxametru s tím, že v taxametru musí být nastaveny údaje a hodnoty odpovídající skutečnosti a zobrazované údaje z taxametru musí být čitelné a viditelné z místa cestujícího. Řidič ihned po ukončení přepravy pořídí jako výstup z tiskárny taxametru záznam o přepravě a k žádosti Firemního zákazníka (cestujícího) mu vydá doklad o přepravě pořízený jako výstup z tiskárny taxametru
 6. Jde-li o přepravu s předem stanovenou konečnou cenou dle ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, bere Firemní zákazník na vědomí, že Společnosti (jakožto objednateli přepravy) jsou kromě výše konečné ceny sděleny v souladu s tímto zákonem ze strany Dopravce před zahájením přepravy údaje o příslušném Dopravci (jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo), příslušném řidiči taxislužby (jméno, popřípadě jména, a příjmení) a příslušném vozidle taxislužby (registrační značka, tovární značka a obchodní označení), přičemž bezprostředně po ukončení přepravy je Společnosti na adresu elektronické pošty zasláno potvrzení o přepravě, které je pak po zbývající část dne, ve kterém byla přeprava poskytnuta, k dispozici u příslušného řidiče taxislužby. V návaznosti na sdělení údajů od Dopravce jsou uvedené údaje a údaje o Společnosti (obchodní firma, adresa sídla a identifikační číslo), jakožto obstaravateli taxislužby, dále ještě před zahájením přepravy sděleny i Firemnímu zákazníkovi. Firemní zákazník obdrží bezprostředně po ukončení přepravy na jím uvedenou adresu elektronické pošty i potvrzení o přepravě.
 7. Firemní zákazník hradí cenu za obstarání přepravy osob ve výši, která odpovídá ceně samotné přepravy (navýšené o DPH), a sice souhrnně až na základě daňových dokladů vystavených Společností vždy za sjednané období (obvykle jeden kalendářní měsíc). Daňové doklady jsou doručovány zpravidla elektronickou cestou. Pokud Firemní zákazník uloží v rámci registrace nebo zřízení zvláštního účtu Firemního zákazníka sám nebo na základě požadavku Společnosti údaje o své platební kartě, jsou cena každé dílčí přepravy a doplatek navýšení o DPH při vystavení daňového dokladu, placeni automaticky touto kartou, přičemž platby kartou jsou následně v rámci daňových dokladů zúčtovány jako zálohy. Společnost je oprávněna vyžadovat po dobu dle svého uvážení platby od Firemního zákazníka pouze platební kartou.
 8. Firemní zákazník bere na vědomí, že v případě přepravy se stanovením ceny v režimu taxametru má cestující ze zákona právo požadovat po řidiči doklad o přepravě, přičemž vzhledem k tomu, že doklad o přepravě je jakožto účetní doklad nezbytný pro účetní účely Společnosti, která je objednatelem přepravy, zavazuje se Firemní zákazník, že doklad o přepravě v takovém případě požadovat nebude, resp. že zajistí, aby jej v případě přepravy primárně objednané z účtu Firemního zákazníka nepožadovala žádná osoba cestujícího.
 9. Pokud je cestujícím (osobou fakticky konzumující přepravní službu) dle bodu C.I.4. těchto VOP třetí osoba, lze v takovém případě učinit objednávku na náklady Firemního zákazníka nebo na náklady takové třetí osoby, která pak uhradí cenu přepravy v hotovosti bezprostředně po poskytnutí přepravní služby.

III. Přeprava věcí

 1. Společnost umožňuje Firemním zákazníkům využít prostřednictvím Aplikace LIFTAGO i službu přepravy věcí-drobných zásilek, přičemž pro přepravu věcí platí kromě zvláštních ustanovení části D těchto VOP o přepravě věcí přiměřeně i ustanovení týkající se Firemních zákazníků o přepravě osob.
 2. Firemní zákazník hradí cenu za obstarání přepravy věci dle aktuálního ceníku vydaného Společností, a sice souhrnně až na základě daňových dokladů vystavených Společností vždy za sjednané období (obvykle jeden kalendářní měsíc). Daňové doklady jsou doručovány zpravidla elektronickou cestou. Pokud Firemní zákazník uloží v rámci registrace nebo zřízení zvláštního účtu Firemního zákazníka sám nebo na základě požadavku Společnosti údaje o své platební kartě, jsou cena každé dílčí přepravy a doplatek navýšení o DPH při vystavení daňového dokladu, placeni automaticky touto kartou, přičemž platby kartou jsou následně v rámci daňových dokladů zúčtovány jako zálohy.

IV. Další finanční ujednání

 1. Společnost vystavuje daňové doklady-faktury se splatností 14 dnů ode dne doručení Firemnímu zákazníkovi, přičemž faktura je uhrazena připsáním peněžních prostředků na účet Společnosti.
 2. Společnost je oprávněna vystavit fakturu v elektronické podobě (ve formátu PDF/A). Faktury jsou zasílány e-mailem k rukám Administrátora a dále na e-mailovou adresu zadanou k účelu zasílání daňových dokladů (“Billing e-mail Firemního zákazníka”) Firemním zákazníkem v rámci registrace v Systému. Akceptovatelným způsobem je také zaslání faktury do datové schránky Firemního zákazníka jako příjemce. Přílohou faktury je elektronický strukturovaný přehled realizovaných jízd s identifikací Oprávněné osoby, která jízdu realizovala, informacemi o provedené jízdě (odkud, kam, kdy), částce jízdného a zadaném spropitném. Příloha je dostupná Administrátorovi v Systému nejpozději v den vystavení faktury.
 3. Cena za obstarání jednotlivých služeb přepravy je Společností fakturována tak, že cena přepravní služby od Dopravce je Společností navýšená o DPH na straně Společnosti.
 4. Na základě žádosti Administrátora v Systému schvaluje Společnost kreditový rámec Firemního zákazníka, tedy celkovou maximální souhrnnou částku jízdného (dále jen „Limit“), kterou je Firemní zákazník oprávněn čerpat před zpětným zaplacením příslušné faktury. O blížícím se či aktuálním vyčerpání Limitu je Administrátor informován e-mailem. Společnost je oprávněna dle svého uvážení Limit přidělit, měnit či případně i zcela zrušit a dle svého uvážení (zejména je-li vyčerpán Limit, je-li Firemní zákazník v prodlení se plněním svého finančního závazku vůči Společnosti, nebo je-li předpoklad většího objemu objednávek přepravy ze strany Firemního zákazníka) i stanovit Firemnímu zákazníkovi částku tzv. předplatného, na kterou následně vystaví zálohovou fakturu. Takto uhrazená částka předplatného, ponížená o částku dalších případných splatných závazků Firemního zákazníka vůči Společnosti, je kreditní balancí pro čerpání dalších služeb.

Část D/ Zvláštní ustanovení o přepravě věcí (drobných zásilek)

I. Specifikace přepravovaných věcí

 1. Předmětem přepravy sjednávané prostřednictvím Aplikace LIFTAGO mohou být i věci-drobné zásilky (dále také jako „zásilky“), včetně balených potravin a pokrmů.
 2. Balenou potravinou (dále také jako “potravina“) se rozumí samostatná prodejní jednotka v obchodní úpravě v nezměněném stavu určená konečnému spotřebiteli či zařízení společného stravování, která se skládá z potraviny a obalu, do něhož byla potravina vložena před uvedením do prodeje, a to bez ohledu na to, zda je potravina v obalu uzavřena zcela nebo pouze zčásti, avšak v každém případě takovým způsobem, že bez otevření nebo výměny obalu nelze změnit jeho obsah. Za balenou potravinu se pro účely VOP považuje i potravina zabalená až pro účely přímého prodeje adresátovi zásilky-spotřebiteli.
 3. Pokrmem se rozumí potravina (včetně nápoje), kuchyňsky upravená studenou nebo teplou cestou nebo ošetřená tak, aby mohla být přímo nebo po ohřevu podána ke konzumaci v rámci stravovací služby.
 4. Nelze přepravovat tyto zásilky (dále také jako „vyloučené zásilky“):
  • hořlaviny,
  • biologické látky podléhající zkáze v případě, že výrazně obtěžují své okolí zápachem a/nebo viditelně pronikají obalem zásilky,
  • živá zvířata, pokud je k jejich převozu vyžadováno zvláštní povolení nebo zvláštní znalosti či dovednosti, nebo pokud k jejich přepravě není použit k tomu určený a nepoškozený obal, nebo pokud obtěžují své okolí zápachem,
  • snadno rozbitné předměty, pokud nejsou uloženy v odpovídajícím obalu,
  • předměty, jejichž vlastnictví nebo držení je dle právních předpisů zakázáno
  • předměty, jejichž přeprava nebo jakákoli jiná dispozice s nimi podléhá právním předpisům o nebezpečných látkách nebo podléhá jiným omezujícím předpisům nebo jejichž přeprava nebo jakákoli jiná dispozice s nimi může být jinak nebezpečná pro řidiče, zejména nabité zbraně, nebezpečné chemické látky a chemické přípravky, radioaktivní látky, jedy, žíraviny, výbušniny, třaskavé látky, munice, omamné a psychotropní látky, tlakové nádoby, stlačené nebo zkapalněné plyny a další obdobné předměty,
  • předměty, které svými vlastnostmi mohou způsobit škodu na zdraví nebo škodu na majetku, nebo mohou jinak ohrozit řádné poskytování přepravních služeb,
  • předměty, které nejsou chráněny nebo zabaleny odpovídajícím způsobem zejména s přihlédnutím k hmotnosti předmětu nebo k jeho jinému charakteru,
  • zásilky, na kterých nejsou uvedeny povinné údaje, nebo u kterých případně chybí další potřebné podklady či údaje,
  • zásilky s hmotností větší než 20 kg nebo rozměrem přesahujícím 55 × 45 × 25 (délka x šířka x výška), padělky či předměty porušující práva duševního vlastnictví;
  • jiné předměty, které jsou pro předmětnou přepravu zásilek nevhodné,
  • předměty stále podléhající v době přepravy celní povinnosti,
  • bankovky české i cizí nad celkovou částku 5.000,- Kč, šeky, směnky a jiné cenné papíry, starožitnosti,
  • předměty zvláštní obliby, předměty nenahraditelné povahy, věci hodnoty převyšující částku 50.000 Kč, drahé kovy, nerosty a umělecké předměty.

II. Dílčí práva a povinnosti účastníků při přepravě věcí

 1. Dopravce bere na vědomí, že vpřípadě přepravy balených potravin a pokrmů je vpostavení provozovatele potravinářského podniku a provozovatele potravinářského podniku provozujícího stravovací službu a jako takový je povinen zahájení, změnu nebo ukončení výkonu své činnosti oznámit Státní zemědělské a potravinářské inspekci a Krajské hygienické stanici a v této souvislosti i dodržovat povinnosti spojené s předmětnou dopravou potravin a pokrmů, včetně zejména splnění hygienických požadavků na přepravu balených potravin, nepřerušení tzv. chladicího řetězce u potravin, které nelze bezpečně skladovat při okolní teplotě, mít k dispozici informace o případných alergenech (není-li informace o případných alergenech uvedena na obalu potraviny či pokrmu) či uchovávat teplé pokrmy v teplotě nejméně +60 stupňů C.
 2. Pokud řidič nepřichází do přímého styku s potravinami či pokrmy, není povinen mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví, přičemž v této souvislosti, jakož i k zachování odpovídajících smyslových vlastností potravin a pokrmů, je Zákazník povinen tyto zásilky předávat k přepravě řádně zabalené.
 3. Zákazník se zavazuje předávat zásilky k přepravě řádně zabalené i s ohledem na předcházení jakékoli škodě či jiné újmě při přepravě nebo v souvislosti s ní, zejména aby byla samotná zásilka chráněna proti ztrátě či poškození, aby nedošlo ke škodě na jiné zásilce nebo na dopravním prostředku aby nedošlo ke škodě na zdraví řidiče, aby nevyvolávala nepříjemné smyslové vjemy a aby nebylo možno vniknout do obsahu zásilky bez zanechání zjevných stop. Vnější a vnitřní balení zásilky a jejího obsahu musí být přiměřené povaze a hmotnosti předmětu či předmětů tvořících obsah zásilky, způsobu a délce přemísťování zásilky a způsobu, jakým bude se zásilkou manipulováno. Obal zásilky musí být dostatečně pevný k tomu, aby účinně chránil obsah zásilky proti možnému poškození v důsledku kontaktu s jinými předměty (třením, tlakem a nárazem) a proti poškození obsahu zásilky v důsledku klimatických vlivů. Předměty tvořící obsah zásilky musí být v zásilce zajištěny tak, aby se nemohly poškodit třením, tlakem a nárazem mezi nimi a obalem nebo mezi sebou navzájem. Společnost ani Dopravce nejsou povinni kontrolovat způsob zabalení zásilky.
 4. Zákazník je povinen opatřit zásilku svojí úplnou adresou i úplnou adresou adresáta zásilky (včetně přesného podlaží a čísla dveří, popřípadě jiné specifikace prostor místa určení) a telefonním kontaktem na adresáta zásilky. V případně Firemního zákazníka musí být zásilka opatřena i jménem oprávněné osoby (viz část D čl. I. VOP). Příslušné údaje musí být na zásilce uvedeny takovým prostředkem, aby nemohlo dojít ke smazání, pozměnění nebo ke ztrátě čitelnosti (např. označit vytištěným štítkem).
 5. Zákazník je povinen informovat řidiče o obsahu zásilky, je-li to vhodné sohledem na povahu přepravované věci.
 6. Zákazník je povinen být přítomen v místě odeslání a mít zásilku připravenou ve sjednaný čas, jakož i přijmout případně zpět nedoručitelnou zásilku.
 7. Dodání zásilky Dopravcem je splněno předáním zásilky adresátovi či jiné relevantní osobě v místě určení (příjemce). Povinnost Dopravce dodat zásilku je také splněna předáním zásilky jiné osobě, kterou Zákazník dodatečně určí.
 8. Pokud adresát (či příjemce) odmítne zásilku převzít nebo je zásilka z jiných důvodů nedoručitelná (např. z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti adresáta ani žádné jiné osoby, které by bylo možno v souladu s VOP zásilku předat), stává se zásilka nedoručitelnou a Dopravce je povinen o tom předem Zákazníka informovat. Dopravce je v takovém případě povinen vrátit zásilku zpět Zákazníkovi, přičemž vrácení zásilky je dodatečně zpoplatněno obdobně jako dodání zásilky.
 9. Dopravce je oprávněn otevřít zásilku pokud:
  a) má Dopravce nebo Společnost důvodné podezření, že se jedná o vyloučenou zásilku,
  b) byla zásilka poškozena,
  c) má Dopravce nebo Společnost důvodné podezření, že v souvislosti se zásilkou došlo, nebo že by do doby dodání zásilky mohlo dojít ke škodě, nebo je-li to nezbytné k dodržení povinnosti uložené Dopravci zvláštním právním předpisem.
 10. Dopravce je povinen o otevření zásilky informovat při dodání adresáta (či příjemce), popřípadě Zákazníka při vrácení zásilky. Za otevření zásilky se nepovažuje oprava jejího obalu, při níž je v podstatné části zachován původní obal.
 11. Na vztah mezi Společností a Firemním zákazníkem v souvislosti s přepravou zásilek se nepoužijí ustanovení § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
 12. Zákazník bere na vědomí, že v případě přepravy balených potravin a pokrmů nejsou zásilky ze strany Společnosti nijak pojištěny. V případě přepravy jiných zásilek než balených potravin a pokrmů, jsou zásilky pojištěny na hodnotu 50 000,- Kč.

Část E/ Dopravce

I. Přeprava osob

 1. Dopravce uzavírá prostřednictví Aplikace LIFTAGO (s využitím elektronických prostředků komunikace na dálku) smlouvy o přepravě osob, přičemž cena přepravy může být stanovena v režimu taxametru (kdy se poptávajícímu Zákazníkovi i tak dopředu v rámci nabídky přepravní služby zobrazí odhadovaná cena vycházející ze sazeb pro přepravu s taxametrem přednastavených v Aplikaci LIFTAGO řidičem) nebo cena dopředu sjednaná za podmínek ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (kdy je řidičem před objednáním přepravy nabízena konečná cena přepravy).
 2. Jakmile je v Aplikaci LIFTAGO učiněn řádná poptávka přepravy, je odesláno upozornění na tuto poptávku zpravidla několika volným řidičům, aby na ni případně mohli reagovat svou nabídkou. Upozornění na poptávku je zasíláno řidičům podle algoritmu Systému v závislosti na parametrech poptávky (např. vzdálenost řidiče od místa nástupu). Řidič na poptávku zareaguje potvrzením své dostupnosti a svou nabídkou, která kromě nabídky přepravy se stanovením ceny v režimu taxametru (s odhadem konečné ceny) může obsahovat i nabídku dopředu sjednané ceny, přičemž Zákazník si v takovém případě objednáním přepravy zároveň zvolí, zda jde o přepravu v režimu taxametru nebo s předem sjednanou konečnou cenou za podmínek ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Jakmile řidič obdrží prostřednictvím Aplikace LIFTAGO potvrzení o akceptaci jeho nabídky, je povinen přepravní službu za sjednaných podmínek poskytnout. Řidič bere na vědomí, že na jeho nabídku nemusí být reagováno, přičemž Společnost v tomto smyslu neposkytuje žádnou záruku.
 3. Nabídka přepravy se stanovením ceny v režimu taxametru obsahuje i možnost zobrazení tarifu Dopravce (nástupní sazba, cena za 1 km přepravy a taxa za čekání), a dále optimální trasu stanovenou Systémem a v závislosti na tarifu a trase i odhadovanou celkovou cenu přepravy, která se však může lišit od skutečné konečné ceny dle taxametru.
 4. Dopravce bere na vědomí, že vzhledem k rychle se měnícímu charakteru segmentu přepravních služeb je jeho cenová nabídka aktivní a dostupná maximálně po dobu 20 vteřin.
 5. Jde-li o objednávku s cenou v režimu taxametru, je Dopravce povinen mj. zajistit, aby příslušné vozidlo bylo viditelně a čitelně označeno střešní svítilnou žluté barvy s nápisem TAXI na její přední a zadní straně a jménem, popřípadě jmény, a příjmením, obchodní firmou nebo názvem Dopravce umístěným na vozidle, aby vozidlo taxislužby bylo vybaveno měřicí sestavou taxametru splňující požadavky zvláštního právního předpisu, jejíž součástí je taxametr, měřicí převodník ujeté vzdálenosti a tiskárna a knihou taxametru s tím, že v taxametru musí být nastaveny údaje a hodnoty odpovídající skutečnosti a zobrazované údaje z taxametru musí být čitelné a viditelné z místa cestujícího. Řidič ihned po ukončení přepravy pořídí jako výstup z tiskárny taxametru záznam o přepravě a k žádosti cestujícího mu vydá doklad o přepravě pořízený jako výstup z tiskárny taxametru. Pokud cestující o doklad o přepravě nepožádá, uchová si Dopravce originál dokladu ke své evidenci. Dopravce (řidič) je povinen po každé jízdě přenést informace z dokladu o přepravě do Aplikace LIFTAGO a to zejména číslo dokladu o přepravě a celkové jízdné dle měření taxametru. Společnost je oprávněna na základě informací zadaných Dopravcem (řidičem) do Aplikace LIFTAGO vystavit jménem Dopravce daňový doklad za provedenou přepravu a použít takový daňový doklad pro svou potřebu, jakož i k distribuci Zákazníkovi. Společnost vždy nejméně jednou měsíčně odešle řidiči na email uvedený v registraci v Aplikaci LIFTAGO přehled všech Společností vystavených daňových dokladů jménem příslušného Dopravce.
 6. Dopravce při objednání přepravy obdrží informaci, zda bude Zákazník (cestující) hradit cenu přepravy v hotovosti. V případě platby v hotovosti je placeno řidiči bezprostředně po poskytnutí přepravní služby. Pokud o přepravu s platbou v hotovosti nejde, poskytne Dopravce Společnosti za účelem platby kartou či jiného vypořádání úhrady ceny mezi Společností a Zákazníkem součinnost vyžadovanou od Společnosti.

II. Přeprava věcí

 1. Společnost umožňuje Dopravcům uzavírat prostřednictvím Aplikace LIFTAGO i smlouvy o přepravě věcí- drobných zásilek, přičemž pro přepravu věcí platí kromě zvláštních ustanovení části D těchto VOP o přepravě věcí přiměřeně i ustanovení týkající se Dopravců o přepravě osob.
 2. Pokud Registrovaný zákazník při objednání přepravy věci s předem sjednanou cenou zvolí hotovostní platbu, hradí cenu Dopravci (řidiči) přímo Registrovaný zákazník při předání nebo převzetí přepravované věci podle toho, zda je Registrovaný zákazník odesílatelem, nebo příjemcem přepravované věci.
 3. Dopravce odpovídá za škodu na přepravované věci, přičemž za škodu je v případě přepravy balených potravin a pokrmů považováno i znehodnocení zásilky z důvodu pozdního doručení či nedodržení pravidel týkajících se požadovaných teplot při přepravě.

III. Další finanční ujednání

 1. Dopravce je povinen hradit za svou registraci v rámci Aplikace LIFTAGO Společnosti transakční poplatek, a sice formou provize (navýšené o DPH) z ceny přepravních služeb poskytnutých na základě smlouvy uzavřené mezi Dopravcem a Zákazníkem či Dopravcem a Společností prostřednictvím Aplikace LIFTAGO (dále jen „provize“). Provizi je tedy Dopravce povinen uhradit v případě zprostředkování uzavření smlouvy mezi Dopravcem a Zákazníkem i v případě uzavření smlouvy mezi Dopravcem a Společností, kdy Společnost vlastním jménem přepravní sužbu pro Zákazníka obstarává.
 2. Do ceny přepravních služeb pro výpočet provize se nepočítá spropitné, které řidič získá od cestujícího.
 3. V případě, že řidič k poskytnutí objednané přepravní služby neposkytne potřebnou součinnost (včetně toho, že jí před jejím započetím v rámci Aplikace LIFTAGO aktivně stornuje), uhradí Dopravce Společnosti smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši dle ceníku Společnosti.
 4. V případě, kdy v důsledku porušení povinnosti Dopravce dle části A/ článku I. odst. 2. VOP vznikne Společnosti škoda uvedením nesprávné výše ceny přepravy fakturované na Firemní zákazníky, je Společnost oprávněna uplatnit takovou škodu proti nároku Dopravce na výplatu souhrnné ceny přepravy v nejbližším následujícím termínu úhrady souhrnné ceny přepravy po zjištění výše uvedené škody.
 5. Výše provize, smluvních pokut, poplatků účtovaných Společností Dopravcům je stanovena v ceníku Společnosti dostupném vplatném znění na: https://www.liftago.com/podpora/pro-ridice/podminky- spoluprace/vyse-poplatku-a-tarifu/
 6. Společnost uhradí za každý kalendářní týden ve čtvrtek následujícího týdne na účet Dopravce částku odpovídající souhrnné ceně přeprav po odečtení ceny přeprav uhrazených v hotovosti přímo řidiči, přičemž na takto vypočtenou částku je Společnost oprávněna započíst svou provizi (transakční poplatek) dle ceníku Společnosti. V případě, že čtvrtek následujícího týdny připadne na den státního svátku ČR, provede Společnosti úhradu v nejbližší následující pracovní den. Společnost si vyhrazuje právo výplatní periodu v případě potřeby prodloužit.
 7. Společnost vystavuje daňové doklady-faktury se splatností 14 dnů ode dne doručení Dopravci, přičemž faktura je uhrazena připsáním peněžních prostředků na účet Společnosti.
 8. Společnost je oprávněna vystavit fakturu v elektronické podobě (ve formátu PDF/A). Faktury jsou zasílány Dopravci e-mailem na e-mailovou adresu zadanou k účelu zasílání daňových dokladů (“Billing e-mail Dopravce”) Dopravcem v rámci registrace v Systému. Přílohou faktury je elektronický souhrn přeprav a jejich cen (a zadaného spropitného) a přeprav uhrazených v hotovosti přímo řidiči.

IV. Další práva a povinnosti Dopravců

 1. Dopravce bere na vědomí, že přepravní služba je fakticky poskytována Zákazníkovi a Společnost tak neodpovídá ani neručí za jednání Zákazníka při přepravě či za nečinnost (nekontaktnost) adresáta zásilky při přepravě věci ani za škodu nebo jinou újmu vzniklou Dopravci při přepravě nebo v souvislosti s ní.
 2. Dopravce je povinen nabízet a poskytovat přepravní služby vždy v souladu s příslušnými právními předpisy tak, aby Společnosti, Zákazníkovi (cestujícímu) či třetí osobě nevznikla škoda nebo jiná újma a činit přiměřená opatření k předcházení a minimalizaci (včetně zejména sjednání pojištění odpovědnosti za škodu) případné škody nebo jiné újmy.
 3. Dopravce (řidič) není oprávněn bez výslovného souhlasu Společnosti vystupovat jménem Společnosti a používat označení „Liftago“ nebo označení s ním zaměnitelné a je povinen jednat tak, aby nebyla značka a pověst Společnosti dotčena.
 4. Je-li řidič aktuálně v Aplikaci LIFTAGO přihlášen (má aplikaci aktivovanou), je povinen mít vždy zapnutý status svého vozidla (tj. volno nebo obsazeno).
 5. V případě, že Dopravce objednanou přepravní službu neposkytne (včetně toho, že jí před jejím započetím v rámci Aplikace LIFTAGO aktivně stornuje) nebo poruší jiné své povinnosti z uzavřené smlouvy o přepravě (ze smlouvy Společností zprostředkované či obstarané), uhradí Společnosti smluvní pokutu ve výši dle ceníku Společnosti.
 6. Řidič je povinen reagovat svou nabídkou na alespoň 60 % zaslaných poptávek na přepravu osob v kalendářním měsíci, přičemž pokud tak neučiní, uhradí Společnosti smluvní pokutu ve výši dle ceníku Společnosti.
 7. Dopravce je povinen zakoupit pro vozidlo registrované v Systému označení LIFTAGO a je povinen označit vozidlo s aktivovanou Aplikací LIFTAGO takovým označením po celou dobu aktivované Aplikace LIFTAGO. Bližší informace o pravidlech užití označení LIFTAGO naleznete na: https://www.liftago.com/podpora/pro-ridice/podminky-spoluprace/povinne-oznaceni/ Porušení povinnosti označení vozidla je důvodem k okamžitému zrušení registrace Dopravce.

Část F/ Další podmínky užití Aplikace LIFTAGO

 1. Zákazníci a Dopravci jsou povinni uvádět ve vztahu ke Společnosti a k sobě navzájem informace a údaje, které jsou pravdivé (správné), přesné a aktuální a že se nebudou vydávat za jinou osobu. Příslušné údaje lze aktualizovat či opravit prostřednictvím Aplikace LIFTAGO.
 2. Zákazníci a Dopravci berou na vědomí, že důsledkem neúplnosti, nesprávnosti či nepřesnosti údajů zadaných do Systému při registraci nebo v souvislosti s ní je nefunkčnost služby, resp. nemožnost využít a nabízet služby prostřednictví Aplikace LIFTAGO.
 3. Zákazníci a Dopravci se zavazují poskytnout Společnosti k její výzvě doklad prokazující správnost (pravdivost) údajů uvedených při registraci.
 4. Dopravci a Zákazníci jsou oprávněni k užití Aplikace LIFTAGO a souvisejícího software jakož i dalších souvisejících předmětů práv duševního vlastnictví jen ve spojení s registrací, nabízením přepravních služeb, poptáváním a objednáváním přepravních služeb, a uzavíráním navazujících smluv a nejsou oprávněni k žádnému dalšímu užití či jinému nakládání s těmito předměty práv duševního vlastnictví.
 5. Zákazníci a Dopravci se zavazují, že nebudou sami nebo prostřednictvím třetí osoby užívat Aplikaci LIFTAGO žádným způsobem k jakýmkoli nezákonným nebo neetickým účelům, zvláště pak způsobem, který by narušoval, poškozoval, přetěžoval či omezoval Sytém nebo snížil jeho výkon, nebo který by obcházel účel, k němuž je Systém určen. Zákazníci a Dopravci se zavazují, že nebudou sami nebo prostřednictvím třetí osoby jakýmkoli způsobem narušovat či neúměrně zatěžovat provoz Systému ani běžný provoz sítě, a že nebudou užívat Systém žádným způsobem, který by se dotýkal oprávněných zájmů Společnosti či třetí osoby.
 6. Zákazníci a Dopravci se zavazují, že sami nebo prostřednictvím třetí osoby nebudou obcházet nebo modifikovat bezpečnostní opatření Aplikace LIFTAGO, ani nahrávat soubory, které obsahují viry, trojské koně či jiné škodlivé programy, vstupovat nebo se snažit vstupovat na účty jiných Zákazníků č Dopravců nebo narušovat či se snažit narušovat jakákoli bezpečnostní opatření.
 7. V případě, že Dopravce nebo Zákazník obdrží v rámci užití Systému identifikační kód, heslo nebo jakýkoli jiný obdobný údaj, je povinen s takovým údajem nakládat jako s důvěrným, neposkytnete jej žádné třetí straně ani neumožní žádné třetí osobě přístup k takovému údaji. Dopravci a Zákazníci odpovídají za veškeré aktivity provedené prostřednictvím jejich účtu v rámci Systému, jsou povinni se po každém užití účtu odhlásit a zavazují se neprodleně informovat Společnost o jakémkoli neoprávněném použití účtu či jiném porušení bezpečnosti. Společnost je oprávněna deaktivovat jakýkoli uživatelský identifikační kód nebo heslo Dopravce či Zákazníka.
 8. Společnost není povinna zajistit nepřetržitou dostupnost Systému. Společnost neodpovídá za správnost, pravdivost a kompletnost dat uložených v Systému, pokud taková dat neuložila do Systému sama, ani za včasnost přenosu takových dat.
 9. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli jakkoli upravit či změnit Aplikaci LIFTAGO, jakož i přerušit či ukončit dostupnost Aplikace LIFTAGO, a to jak na základě předchozího upozornění, tak i bez tohoto upozornění. Společnost tak může učinit i jen ve vztahu k jednotlivým Zákazníkům, Dopravcům či řidičům.

Část G/ Zpracování osobních údajů

 1. Společnost jakožto správce zpracovává osobní údaje Zákazníků-fyzických osob a Dopravců-fyzických osob, jakož i osob Zákazníky či Dopravce zastupující (dále také jako „subjekty údajů“), přičemž v této souvislosti poskytuje (v souladu s ustanovením čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů), subjektům údajů informace, které jsou umístěné na: https://www.liftago.com/zasady- ochrany-osobnich-udaju/.
 2. Dopravci berou na vědomí, že ve vztahu k osobním údajům Zákazníků (a osob zastupujících Zákazníky), které získává od Společnosti, jsou samostatnými správci osobních údajů a jako takoví jsou povinni plnit povinnosti dle výše uvedeného Nařízení Evropského Parlamentu a Rady a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Část H/ Další a závěrečná ustanovení

 1. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a anglickém jazyce, přičemž v těchto jazycích lze v rámci Aplikace LIFTAGO i objednávat přepravní služby. V případě rozporu mezi jednotlivými jazykovými verzemi VOP má vždy přednost verze v českém jazyce.
 2. V případě neplatnosti kterékoliv části VOP, kterou lze od ostatního obsahu oddělit, zůstávají ostatní části VOP nadále platná.
 3. Smlouvy o přepravě zprostředkované a obstarané prostřednictvím Aplikace LIFTAGO jsou u Společnosti uloženy a příslušnému Zákazníkovi a Dopravci je umožněn přístup k jeho smlouvám.
 4. Společnost je oprávněna svá práva a povinnosti z registrace Zákazníka a Dopravce jakož i ze smlouvy o přepravě uzavřené s Dopravcem převést na jinou osobu.
 5. Společnost je oprávněna obchodní podmínky jednostranně měnit, přičemž v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1150 tyto změny resp. nové znění VOP s časovým předstihem nejméně 15 dnů zveřejní na svých internetových stránkách a stávající Zákazníky a Dopravce o něm adresně v rámci Systému informuje. Zákazník a Dopravce svým dalším užitím Aplikace LIFTAGO po provedení změny VOP stvrzujete přijetí takové změny. Změna VOP nemá vliv na již uzavřené smlouvy o přepravě.
 6. Případné spory, které vzniknou mezi účastníky v souvislosti s objednáním a poskytováním přepravních služeb, budou řešeny vždy především vzájemnou dohodou a jinak příslušnými soudy České republiky. Registrovaný zákazník bere na vědomí, že je-li v postavení spotřebitele ve smyslu ustanovení § 419 Občanského zákoníku, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo obrátit se za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).
 7. Spory mezi Společností a Firemním zákazníkem budou řešeny u místně příslušného soudu dle sídla Společnosti.
 8. Obchodní podmínky jsou účinné od 20. září 2021 a ruší předchozí znění „Všeobecných obchodních podmínek Liftago CZ, s.r.o.“ a „Všeobecných obchodních podmínek pro službu Liftago Business (CZ, SK)“. Obchodní podmínky jsou k dispozici v sídle Společnosti a na webových stránkách Společnosti na adrese www.liftago.cz.

Ondřej Krátký
jednatel Liftago CZ, s.r.o.

Ke změně VOP došlo ke dni 20. září 2021.