General Terms and Conditions

Vítá Vás LIFTAGO, technologická platforma, která spojuje poskytovatele služeb a mobilní zákazníky, poskytovaná společností Liftago CZ, s.r.o. (společně dále jen “společnost LIFTAGO”, “LIFTAGO”, “my”, “nás” a “naše”), IČ 29138787, se sídlem na adrese Národní 135/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika. Další podrobnosti naleznete zde.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) jsou platné pro uživatele (dále jen “Vás”) používající a/nebo navštěvující naše webové stránky a/nebo naši mobilní aplikaci a/nebo naše profily na sociálních sítích, jako je Facebook atd. (společně dále jen “webové stránky a aplikace LIFTAGO”).

Informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. PLATÍ POUZE PRO ŘIDIČE – s ohledem na skutečnost, že v rámci poskytování služby LIFTAGO dochází ke zpracování osobních údajů adresátů zásilek (ve smyslu bodu 1. VOP), řídí se zpracování osobních údajů zpracovatelskou smlouvou. Zpracovatelská smlouva je součástí těchto VOP a tvoří jejich přílohu. Zpracovatelská smlouva je uzavřena okamžikem platnosti nových VOP (dle bodu 9. VOP), jejichž je zpracovatelská smlouva součástí (platí pro stávající řidiče) a nebo okamžikem odsouhlasení těchto VOP ze strany řidiče (platí pro nové řidiče).

Pročtěte si prosím tyto VOP (zahrnující i příslušné dokumenty, k nimž je zde uveden odkaz), jež vytyčují podmínky a ustanovení, na základě kterých můžete používat webové stránky a aplikace LIFTAGO, ať už jako host (tj. neregistrovaný uživatel) nebo jako registrovaný uživatel. Většina sekcí a funkcí webových stránek a aplikací LIFTAGO je dostupná pouze registrovaným uživatelům.

DŮLEŽITÉ – ČTĚTE POZORNĚ: Kliknutím na tlačítko “SOUHLASÍM” se výslovně zavazujete dodržovat ustanovení těchto VOP. Nesouhlasíte-li s těmito VOP, nemůžete webové stránky a aplikace LIFTAGO využívat.

Přijetí těchto VOP je podmínkou pro zobrazení či použití webových stránek a aplikací LIFTAGO a souvisejícího softwaru.

Tyto VOP můžeme v příslušné zemi, v níž webové stránky a aplikace LIFTAGO používáte, doplnit o následně dohodnutá dodatečná ustanovení specifická pro tu kterou zemi.

Vaše použití webových stránek a aplikací LIFTAGO či jakéhokoli jiného softwaru licencovaného prostřednictvím třetí strany v roli distributora, jako jsou Apple iTunes Store nebo Google Play, se rovněž řídí platnou a aktuální licenční smlouvou s koncovým uživatelem, kterou zprostředkovává třetí strana v roli distributora.

UPOZORŇUJEME, ŽE VÁMI OBJEDNANÉ PŘEPRAVNÍ SLUŽBY PODLÉHAJÍ ODLIŠNÝM PODMÍNKÁM, VČETNĚ TARIFŮ A STORNO PODMÍNEK, KTERÉ SI STANOVUJE ŘIDIČ.

UPOZORNĚNÍ: Řidič je rovněž v souvislosti s využitím webových stránek a aplikací LIFTAGO vázán příslušnými předpisy, jakož i jakýmikoli místními zákony, tarify a tarifními pravidly platnými pro příslušný typ přepravy. Řidič je povinen přijmout žádosti o přepravu pouze do té míry, do jaké to připouští příslušná ustanovení.

UPOZORNĚNÍ (PLATNÉ PRO VŠECHNY KROMĚ ŘIDIČŮ): Kromě nákladů na použití mobilního přístroje (například nákladů na připojení) jsou webové stránky a aplikace LIFTAGO obecně poskytovány zdarma, pokud však v určitých regionech neexistují závazné právní předpisy (jako je regulace sazeb taxikářů), které vyžadují, aby taxikář k jízdnému připočetl příplatek za objednávku prostřednictvím komunikačních zařízení (včetně internetu). Aplikace LIFTAGO však může umožňovat zajištění úhrady ceny za přepravu mezi vámi a řidičem prostřednictvím platební karty.

1. Využití služeb LIFTAGO

Služba LIFTAGO umožňuje zprostředkování uzavření smluv o přepravě osoby (taxi služby), případně o přepravě zásilky, uzavírané mezi Vámi a řidiči na účet a jménem řidiče. LIFTAGO není součástí smluvního vztahu uzavřeného mezi Vámi a řidičem a nenese odpovědnost za plnění zprostředkované smlouvy o přepravě osoby (taxi služby) nebo smlouvy o přepravě zásilky.

Zavazujete se:

 • nevyužívat webové stránky a aplikace LIFTAGO v případě, že (a) jste ještě nedosáhli zákonem stanoveného věku pro podepsání závazné smlouvy s naší společností, nebo (b) Vám zákon nepovoluje využívat webové stránky a aplikace LIFTAGO či přijmout tyto VOP. Bez ohledu na výše uvedené, webové stránky a aplikace LIFTAGO nejsou přístupné dětem (osobám mladším 18 let). Využitím webových stránek a aplikací LIFTAGO se zavazujete a zaručujete, že je Vám nejméně 18 let. Využitím webových stránek a aplikací LIFTAGO se zavazujete a zaručujete, že máte právo, oprávnění a způsobilost přijmout tyto VOP a dodržovat jejich ustanovení;
 • že vlastníkem této služby je LIFTAGO a že tato služba podléhá zákonným normám pro ochranu duševního vlastnictví a mezinárodním úmluvám o duševním vlastnictví. LIFTAGO Vám uděluje nevýhradní a nepřenosnou licenci na použití webových stránek a aplikací LIFTAGO a dalšího obsahu a ostatních aplikací LIFTAGO. Webové stránky a aplikace, obsah či ostatní aplikace LIFTAGO je zakázáno používat po vypršení nebo jiném ukončení této licence;
 • a zaručujete se, že veškeré informace a údaje (zejména Vaše osobní údaje) poskytnuté nám (včetně údajů při registraci) jsou vždy a ve všech ohledech pravdivé, přesné a aktuální. Své údaje můžete kdykoli aktualizovat nebo opravit prostřednictvím webových stránek a aplikací LIFTAGO;
 • a berete na vědomí, že svým použitím webových stránek a aplikací LIFTAGO Vám nevznikají žádná práva ve vztahu k našim právům na duševní vlastnictví (včetně, ale nejen, autorských práv, obchodních značek, log, grafiky, fotografií, animací, videí a textů nebo práv týkajících se našeho softwaru, webových stránek a aplikací LIFTAGO) nebo duševní vlastnictví našich maloobchodních partnerů či inzerentů, vyjma nepřenosného osobního práva na použití a přijetí našich služeb v souladu s těmito VOP;
 • že nebudete používat webové stránky a aplikace LIFTAGO žádným způsobem k jakýmkoli nezákonným účelům, zvláště pak způsobem, který by narušoval, poškozoval, přetěžoval či omezoval webové stránky a aplikace LIFTAGO anebo snížil jejich výkon nebo který by obcházel účel, k němuž jsou webové stránky a aplikace LIFTAGO určeny. Osobně ani prostřednictvím třetí strany nesmíte obcházet nebo modifikovat bezpečnostní opatření webových stránek a aplikací LIFTAGO, ani nahrávat soubory, které obsahují viry, trojské koně či jiné škodlivé programy, vstupovat nebo se snažit vstupovat na účty jiných uživatelů či narušovat nebo se snažit narušovat jakákoli bezpečnostní opatření;
 • že nebudete rozšiřovat žádný hanlivý, obscénní nebo jiný obsah, který by byl ve svém důsledku ohrožující či hanlivý vůči jednotlivcům nebo skupinám jednotlivců na základě náboženství, pohlaví, sexuální orientace, rasy, národnosti, věku, postižení či z jiných důvodů;
 • že nebudete sledovat ani jinak obtěžovat žádné osoby. Nebudete se vydávat za jinou osobu či subjekt;
 • že na webových stránkách a v aplikacích LIFTAGO nebudete inzerovat ani propagovat vlastní produkty či služby ani produkty či služby třetích stran (platí pro všechny kromě řidičů, kteří poskytují své přepravní služby skrze webové stránky a aplikace LIFTAGO);
 • že nebudete uvádět ani naznačovat, že schvalujeme jakékoli Vaše prohlášení;
 • bez našeho předchozího písemného povolení je zakázáno vkládat a zrcadlit jakékoli části webových stránek a aplikací LIFTAGO;
 • vyvarujete se jakýchkoli činností, o kterých jsme důvodně přesvědčeni, že jsou hanlivé nebo že by mohly poškodit naši pověst;
 • a berete na vědomí, že máme pouze omezenou kontrolu nad povahou a obsahem informací a příspěvků na chatu, které odesíláte nebo které obdržíte Vy či jiní uživatelé webových stránek a aplikací LIFTAGO. Ačkoli si k tomu vyhrazujeme právo, v průběhu běžného obchodního provozu tento obsah nesledujeme a za žádný takový obsah neodpovídáme. V případě, že si budete chtít podat stížnost ohledně jiného uživatele, kontaktujte nás prosím;
 • že budete dodržovat veškeré příslušné národní zákony;
 • že zvolíte-li si nebo obdržíte-li v rámci bezpečnostních postupů uživatelský identifikační kód, heslo nebo jakýkoli jiný údaj, budete s tímto údajem nakládat jako s důvěrným a neposkytnete jej žádné třetí straně. Případně odpovídáte za omezení přístupu jiných osob k Vašemu mobilnímu přístroji či jiné technologii. Zavazujete se odpovídat za zachování důvěrnosti ohledně svého účtu a hesla a přijímáte odpovědnost za veškeré aktivity provedené prostřednictvím Vašeho účtu či hesla. Zavazujete se (a) nás neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném použití Vašeho účtu či jiném porušení bezpečnosti, a (b) po každém použití svého účtu se ujistit, zda jste se ze svému účtu odhlásili. Neodpovídáme za žádnou ztrátu ani škodu vzniklou v důsledku nedodržení výše uvedeného ustanovení. Rovněž odpovídáte za to, že veškeré osoby, které mají přístup k webovým stránkám a aplikacím LIFTAGO prostřednictvím Vašeho internetového připojení, jsou s těmito VOP obeznámeny a že je dodržují. Vyhrazujeme si právo deaktivovat jakýkoli uživatelský identifikační kód nebo heslo, které si vyberete nebo které Vám přidělíme, kdykoli a bez předchozího upozornění, dospějeme-li k názoru, že nedodržujete některé z ustanovení těchto VOP;
 • a berete na vědomí, že webové stránky a aplikace LIFTAGO nezahrnují internetové použití nutné k přístupu k těmto stránkám a aplikacím; jste tedy povinni si veškerá nezbytná opatření pro přístup k webovým stránkám a aplikacím LIFTAGO zřídit sami. Na vlastní náklady a svou vlastní odpovědnost si zajistíte připojení k internetu, technické podmínky a konfiguraci a kapacitu daného přístroje pro použití webových stránek a aplikací LIFTAGO;
 • a berete na vědomí, že si vyhrazujeme právo automaticky nahradit řidiče zvoleného zákazníkem na základě rezervace náhradním řidičem, pokud nemůže původní řidič rezervaci přijmout;
 • a berete na vědomí, že cenová nabídka, která se vám zobrazí během poptávky, představuje cenu za cestu bez jakýchkoli příplatků. Veškeré cenové nabídky jsou stanoveny na základě ceníku konkrétního řidiče. Vzhledem k rychle se měnícímu charakteru segmentu přepravních služeb není vždy možné zajistit, aby cenová nabídka byla aktivní a dostupná po dobu delší než 20 vteřin; z tohoto důvodu nejsme schopni podržet určitou cenovou nabídku po delší časový úsek;
 • a berete na vědomí, že neručíme za to, že bude v době Vašeho požadavku dostupný pro přepravu některý z řidičů;
 • že nás odškodníte a ochráníte plně vůči jakýmkoli nárokům a žalobám vzneseným proti nám jakoukoli jinou osobou v důsledku Vašeho porušení těchto VOP;
 • že jakákoli smlouva na poskytování přepravních služeb (smlouva o přepravě osoby nebo smlouva o přepravě zásilek) se sjednává mezi vámi a řidičem (nebo “vámi a pasažérem”, jste-li řidičem), nikoli naší společností, my pouze poskytujeme platformu, jejímž účelem je propojovat řidiče a pasažéry.

Objednávka přepravních služeb (pro pasažéry)

Podmínkou pro zadání poptávky po přepravních službách je souhlas s těmito VOP. Jakmile je zákazníkem odeslána poptávka, jednomu či více řidičům je odesláno upozornění na tuto poptávku, aby na ni případně mohli reagovat svou nabídkou. Naše společnost neposkytuje žádnou záruku, že některý z oslovených řidičů bude na poptávku reagovat svou nabídkou. V případě, že řidič na poptávku zareaguje potvrzením své dostupnosti a svou (svými) nabídkou (nabídkami), budete na tuto skutečnost upozorněni a obdržíte podrobné informace o této nabídce (nabídkách).

Souhlasíte s platbou v plné výši pro každého řidiče objednaného prostřednictvím Webových stránek a aplikací LIFTAGO za veškeré služby poskytnuté Vám tímto řidičem (můžete se také rozhodnout realizovat tuto platbu prostřednictvím Webových stránek a aplikací LIFTAGO).

Pro přepravu zásilek souhlasíte s tím, že podmínky přepravy zásilek se řídí podmínkami uvedenými v bodu 8, Všeobecných obchodních podmínek Liftago CZ, s.r.o., pro službu LIFTAGO Business, uvedených na adrese: https://www.liftago.com/vseobecne-podminky-business/ . V takovém případě, tj. zprostředkování přepravy zásilek, první věta bodu 8, uvedená ve Všeobecných obchodních podmínkách Liftago CZ, s.r.o., pro službu LIFTAGO Business, se ruší a nahrazuje se zněním: „Společnost Liftago umožní pasažérům zadat poptávku na zprostředkování přepravy drobných zásilek a to za následujících podmínek:“. V dalších částech bodu 8, Všeobecných obchodních podmínek Liftago CZ, s.r.o., pro službu LIFTAGO Business, se má za to, že pojem „Firemní zákazník“ nebo „Oprávněná osoba Firemního zákazníka“ nebo „Oprávněná osoba“ má pro účely zprostředkování přepravy zásilek stejný význam jako „pasažér“ v těchto VOP.

Cena zobrazovaná pro porovnávání nabídek

Odhadovaná cena, která se Vám zobrazí během objednávání, je cena jízdy včetně všech příplatků (které byly uvedeny v objednávce). Všechny zobrazené částky vycházejí z ceníků konkrétních řidičů.

Jízda na taxametr

Pokud je zprostředkovaná jízda realizována v módu taxametru, je konečná cena přepravy určena hodnotou uvedenou na taxametru vozidla při ukončení přepravy.

Přeprava na základě objednávky provedené elektronickými prostředky

Pokud je zprostředkovaná jízda realizována na základě objednávky provedené elektronickými prostředky, je taková smlouva uzavřena mezi pasažérem (pasažéry) a koncesionářem taxi formou smlouvy na dálku uzavírané prostřednictvím elektronických prostředků. V takovém případě je Vám před objednáním přepravy sdělena konečná cena za tuto přepravu, údaje o koncesionáři taxi který přepravu poskytne (jméno a příjmení, obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo) a dále také údaje o řidiči taxislužby, který přepravu provede (jméno a příjmení) a informace o vozidle taxislužby, kterým bude přeprava poskytnuta (registrační značka, tovární značka a obchodní označení). Bezprostředně po ukončení přepravy Vám na Vaši na emailovou adresu zašleme potvrzení o přepravě.

Objednávky provedené elektronickými prostředky jsou vždy zprostředkovány námi.

Objednávka přepravních služeb (pro řidiče)

Podávání nabídek na poptávky zákazníků

Podmínkou pro získávání informací o poptávkách je Váš status řidiče a souhlas s těmito VOP. Pokud na doručenou poptávku zareagujete učiněním nabídky a pasažér ji akceptuje, dostanete prostřednictvím aplikace potvrzení o této skutečnosti. Jakmile toto potvrzení obdržíte, je Vaší povinností poskytnout požadované přepravní služby v souladu s informacemi uvedenými v obdrženém potvrzení a v souladu s Vaší nabídkou a těmito VOP. Ještě před učiněním nabídky v reakci na jakoukoli z poptávek jste povinni zkontrolovat a ověřit, že poptávka obsahuje všechny zákonem stanovené údaje a informace, které jsou pro Vás nezbytné pro potvrzení Vaší dostupnosti a jízdného pro danou poptávku a pro poskytnutí Vašich služeb.

Zejména upozorňujeme, že jízda může být uskutečněna buď v režimu taxislužby s taxametrem, nebo v režimu přepravy na základě předchozí písemné smlouvy. V obou případech jste zodpovědní za splnění zákonných požadavků, které na jednotlivé varianty klade platná legislativa a tyto VOP.

Odečet kreditů za jízdy

Za každou Vaši nabídku akceptovanou pasažérem, Vám budou odečteny kredity ve výši maximálně 25% jízdného.

V případě, že pasažér objednávku zruší nebo v případě, že se nedostaví na místo nástupu, může LIFTAGO přičíst kredity za takovou zrušenou jízdu zpět na LIFTAGO účet řidiče. Přičtení kreditů zpět je na rozhodnutí LIFTAGO.

Použití webových stránek a aplikací LIFTAGO Vás neopravňuje:

 • využívat webové stránky a aplikace LIFTAGO takovým způsobem, který by měl negativní dopad na jakoukoli třetí stranu nebo který by narušoval její práva;
 • narušovat běžný provoz sítě;
 • jakýmkoli způsobem ovlivňovat provoz webových stránek a aplikací LIFTAGO;
 • upravovat či vytvářet odvozená díla na základě webových stránek a aplikací LIFTAGO nebo našeho softwaru;
 • vytvářet programy nebo automatizovaný skript (včetně web spiderů, web crawlerů, web robotů, web antů, web indexerů, botů, červů nebo virů) či jiných programů, které dokáží generovat více serverových požadavků za vteřinu nebo neúměrně zatěžovat nebo narušovat provoz a/nebo výkon webových stránek a aplikací LIFTAGO nebo našeho softwaru;
 • shromažďovat informace o použití jakýchkoli soupisů, popisů a/nebo cen produktů a/nebo služeb.

Dále se zavazujete (pro řidiče):

 • že vlastníte platný řidičský průkaz, jste oprávněni řídit motorové vozidlo a máte veškeré příslušné licence, schválení a oprávnění poskytovat přepravu na objednání třetím stranám ve všech jurisdikcích, v nichž používáte webové stránky a aplikace LIFTAGO;
 • že vlastníte či máte zákonné oprávnění provozovat vozidlo, které chcete používat při přepravě pasažérů a toto vozidlo je v dobrém provozním stavu a splňuje průmyslové bezpečnostní normy pro vozidla příslušného typu;
 • že vlastníte platné zákonné pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel (ve výši pojistného krytí dle normy pro příslušný obor) pro provoz Vašeho motorového vozidla/osobního automobilu a/nebo podnikatelské pojištění pro pokrytí jakýchkoli předpokládaných škod v souvislosti s provozem taxi služby/služby pro přepravu osob;
 • že ponesete výhradní odpovědnost za jakékoli závazky vzniklé či údajně vzniklé v důsledku provozu Vašeho motorového vozidla/osobního automobilu a/nebo taxi služby/služby pro přepravu osob, včetně, ale nejen, úrazů, úmrtí a škod na majetku;
 • dodržovat veškeré místní zákony týkající se provozu taxi služby, resp. přepravy zásilek, a nesete výhradní odpovědnost za jakékoli porušení těchto místních zákonů (včetně, ale nejen, bezpečnostních zákonných předpisů týkajících se používání mobilních přístrojů při řízení);
 • jste oprávněn svým jménem a na svůj účet poskytovat službu taxi, resp. přepravy zásilek. Uzavřením smlouvy o zprostředkování mezi LIFTAGO a Vámi zejména nedochází k uzavření smlouvy, která by mohla být považovaná za smlouvu zakládající zaměstnanecký vztah dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
 • že nám poskytnete jakýkoli doklad totožnosti, který můžeme důvodně požadovat;
 • jelikož Vás prostřednictvím aktivované aplikace mohou identifikovat potenciální pasažéři, budete mít za předpokladu, že je aplikace aktivována a Vaše vozidlo je k dispozici, povinnost přijímat dostupné žádosti o přepravu v souladu s legislativou, která se na Vás vztahuje;
 • status svého taxi (volno nebo obsazeno) v aktivované aplikaci musíte mít pořád aktuální, aby vaši potenciální zákazníci mohli vždy zjistit váš současný status;
 • a berete na vědomí, že v žádnou chvíli nezaručujeme minimální počet pasažérů, kteří budou k dispozici a/nebo budou chtít využít Vaše přepravní služby. Je Vaší povinností před přijetím jakýchkoli žádostí ověřit, zda obsahují všechny údaje, které jsou nezbytné a dostačující k potvrzení jízdného a dostupnosti;
 • berete na vědomí, že na webové stránky a do aplikací LIFTAGO musíte uvádět odpovídající informace, aby pasažéři mohli učinit plně informované rozhodnutí ohledně Vašeho jízdného, nabídky služeb, zásad a postupů. Musí tam proto být uvedeno, že podnikáte a jaké služby nabízíte, jaké relevantní zásady a postupy dodržujete a jaké poplatky si účtujete. Cenovou strukturu svých přepravních služeb si stanovujete sami na webových stránkách a v aplikacích LIFTAGO a beze zbytku podléhá Vaší kontrole. Je Vaší povinností zajistit, aby Vaše jízdné uvedené na webových stránkách a v aplikacích LIFTAGO byly správné a platné. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za důsledky toho, že poskytnete nesprávné a/nebo neúplné informace o jízdném;
 • souhlasíte s tím, že nám dle §28, odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, udělujete zmocnění, u některých typů jízd realizovaných prostřednictvím aplikace LIFTAGO, k vystavení Vašeho daňového dokladu za realizovanou jízdu a to na základě Vámi do aplikace LIFTAGO zadaných informací o jízdě;
 • zavazujete se, že při realizaci zakázek na přepravní služby získaných prostřednictvím aplikace LIFTAGO bude vaše vozidlo označeno označením LIFTAGO. Upozorňujeme, že LIFTAGO je chráněno jako ochranná známka, registrovaná při EUIPO pod číslem OZTM 012101069. Jako takové lze jako označení LIFTAGO používat pouze ty vyobrazení ochranné známky LIFTAGO, s jejichž distribucí vyjádřilo LIFTAGO souhlas.
 • dále se zavazujete, že při realizaci zakázek na přepravní služby získaných prostřednictvím aplikace LIFTAGO nebude vaše vozidlo označeno logem a/nebo názvem konkurenčního zprostředkovatele přepravních služeb. Pro zpřesnění výkladu tohoto bodu se takové omezení vztahuje mimo jiné, ale nikoliv výlučně, na společnosti Uber, Bolt nebo Taxi.eu.

2. Dostupnost

Nejsme povinni zajistit neustálou a nepřetržitou dostupnost webových stránek a aplikací LIFTAGO. Vyvineme však maximální úsilí k tomu, abychom do přiměřeně možné míry zajistili jejich dostupnost a opravili jakékoli chyby a problémy.

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit či ukončit, dočasně nebo trvale, webové stránky a aplikace LIFTAGO (nebo jakoukoli jejich část), a to jak na základě předchozího upozornění, tak i bez tohoto upozornění. Souhlasíte s tím, že vůči Vám ani vůči žádné třetí straně (třetím stranám) nejsme odpovědní za jakoukoli úpravu, pozastavení či ukončení provozu webových stránek a aplikací LIFTAGO.

Webové stránky a aplikace LIFTAGO lze použít prostřednictvím řady různých zařízení a tyto VOP se vztahují na jakékoli z těchto zařízení, dostupné jak v současnosti, tak v budoucnu.

3. Omezení odpovědnosti

Pro pasažéry

Poskytujeme Vám přístup k velkému počtu nezávislých řidičů působících ve Vaší lokalitě. Poskytované přepravní služby jsou předmětem dohody výhradně mezi Vámi a řidičem a musí být v souladu se všemi příslušnými místními zákony a předpisy. Použitím webových stránek a aplikací LIFTAGO s námi neuzavíráte žádnou závaznou smlouvu v souvislosti s Vašimi nároky na osobní přepravu. Jakékoli opravné prostředky, které mohou z předané žádosti o osobní přepravu poskytovanou řidičem vyplývat, se týkají výhradně smluvního vztahu mezi řidičem a Vámi. Výslovně odmítáme odpovědnost za jakoukoli třetí stranu, například za řidiče. Pouze poskytujeme platformu, která propojuje řidiče a pasažéry a v žádném případě nás nelze považovat za řidiče či poskytovatele přepravních služeb.

V případě, že je Vám zprostředkována přeprava na základě předchozí písemné smlouvy, odpovídáte za to, že Vámi zadané osobní údaje při registraci do služby LIFTAGO, jsou pravdivé a jako takové budou námi použity při zprostředkování přepravy na základě předchozí písemné smlouvy pro identifikaci Vás, jako smluvní strany této smlouvy. V žádném případě neneseme odpovědnost za správnost Vámi zadaných údajů, ani za jejich užití při uzavírání předchozí písemní smlouvy Vaším jménem s řidičem, pokud jsou tyto údaje námi použity ve shodě s údaji, které jste zadali při registraci do služby LIFTAGO, resp. v poslední podobě Vámi aktualizovaných údajů, evidovaných ve službě LIFTAGO, v době zprostředkování přepravy na předchozí písemnou smlouvu.

Neodpovídáme za osobní bezpečnost, zdraví či bezpečnost pasažéra či jeho majetku v průběhu přepravy. V případě, že máte pochybnosti o řidičských schopnostech řidiče, požádejte o ukončení přepravy a neprodleně nám tuto skutečnost nahlaste.

Neodpovídáme za činnost či nečinnost žádného z řidičů, ani za nepřímé škody, tj. za Vám způsobené škody vzniklé jako vedlejší důsledek hlavní škody či újmy nebo v případě, kdy v době přijetí těchto VOP nebylo možné tento typ škody z Vaší ani z naší strany důvodně předpokládat, ani za nezajištění provozu webových stránek a aplikací LIFTAGO.

Ohledně správnosti informací, komentářů a jiných materiálů zveřejněných na webových stránkách nebo v aplikacích LIFTAGO neposkytujeme žádné záruky či garance, ani nestanovujeme žádné podmínky. Nesete rovněž riziko spojené s použitím internetu. Neručíme za správnost a kompletnost přenesených dat a rovněž ani za to, že Vy nebo řidič obdržíte příslušné informace včas.

Pro řidiče

Poskytujeme Vám přístup k velkému počtu pasažérů ve Vaší lokalitě. Poskytované přepravní služby jsou předmětem dohody výhradně mezi Vámi a pasažérem (pasažéry), resp. zasilatelem (zasilateli) zásilek, a musí být v souladu se všemi příslušnými místními zákony a předpisy. Použitím webových stránek a aplikací LIFTAGO s námi neuzavíráte žádnou závaznou smlouvu v souvislosti s nároky pasažéra (pasažérů) na osobní přepravu, resp. s nároky zasilatele (zasilatelů) na přepravu zásilek. Jakákoli odškodnění, která mohou z předané žádosti o osobní přepravu, resp. přepravu zásilek, poskytovanou Vámi vzniknout, se týkají výhradně smluvního vztahu mezi Vámi a pasažérem (pasažéry), resp. zasilatelem (zasilateli) zásilek. Výslovně odmítáme odpovědnost za jakoukoli třetí stranu, například za pasažéra (pasažéry), resp. zasilatele (zasilateli) zásilek. Pouze poskytujeme platformu, která propojuje řidiče a pasažéry, resp. zasilatele, a v žádném případě nás nelze považovat za řidiče nebo zástupce či zmocněnce (pasažérů nebo zasilatelů).

Neodpovídáme za činnost či nečinnost žádného z pasažérů nebo zasilatelů a příjemců zásilek, ani za nepřímé škody, tj. za Vám způsobené škody vzniklé jako vedlejší důsledek hlavní škody či újmy nebo v případě, kdy v době přijetí těchto VOP nebylo možné tento typ škody z Vaší ani z naší strany důvodně předpokládat, ani za nezajištění provozu webových stránek a aplikací LIFTAGO.

Ohledně správnosti informací, komentářů a jiných materiálů zveřejněných na webových stránkách nebo v aplikacích LIFTAGO neposkytujeme žádné záruky či garance, ani nestanovujeme žádné podmínky. Nesete rovněž riziko spojené s použitím internetu. Neručíme za správnost a kompletnost přenesených dat a rovněž ani za to, že Vy nebo pasažér (pasažéři), resp. zasilatel (zasilatelé), obdržíte příslušné informace včas.

Jako řidič jste povinen při poskytování přepravních služeb dodržovat veškeré právní předpisy týkající se silničního provozu. Jste povinen se chovat ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu a neohrozit zdraví a/nebo majetek své, pasažéra a/nebo třetích osob. Porušení těchto povinností či opakované stížnosti pasažérů mohou být důvodem pro ukončení Vašeho přístupu k webovým stránkám a aplikacím LIFTAGO.

Pro všechny

Používáte-li webové stránky a aplikace LIFTAGO v zemi, kde platí rovněž systém práva common-law, jsou pro Vás závazná i veškerá následující ustanovení v bodě 3 (pokud není systém práva common-law používán v zemi, kde používáte webové stránky a aplikace LIFTAGO, jsou pro Vás následující ustanovení závazná pouze v největším možném rozsahu, jaký dovolují platné právní předpisy):

WEBOVÉ STRÁNKY LIFTAGO, OBSAH A APLIKACE JSOU POSKYTOVÁNY VE FORMĚ „JAK JSOU“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. LIFTAGO SE ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, MIMO JINÉ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU. LIFTAGO NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU. LIFTAGO ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEODPOVÍDÁ ZA DLUŽNÉ ČÁSTKY ZE STRANY PASAŽÉRŮ VŮČI ŘIDIČŮM NEBO ZE STRANY ŘIDIČŮ VŮČI PASAŽÉRŮM. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SLUŽBY LIFTAGO ZA CIVILNÍ, SMLUVNÍ ČI JINÉ ŠKODY NEPŘESÁHNE CELKOVOU ČÁSTKU UHRAZENOU SLUŽBĚ LIFTAGO V PRŮBĚHU 12 MĚSÍCŮ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH PRVNÍMU SKUTKU ČI SKUTEČNOSTI, V DŮSLEDKU NICHŽ K PŘÍSLUŠNÉ ŠKODĚ DOŠLO. LIFTAGO ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NERUČÍ ZA ŽÁDNÝ UŠLÝ ZISK ANI ZA JINÉ VEDLEJŠÍ NEBO NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ ČI SANKČNÍ ŠKODY A ODŠKODNĚNÍ. LIFTAGO NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ NÁROKY ČI POŽADAVKY ŘIDIČE NEBO JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY VŮČI VÁM. NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ, KTERÁ MŮŽETE NA ZÁKLADĚ TÉTO SMLOUVY, DLE ZÁKONA NEBO OBYČEJOVÉHO PRÁVA UPLATNIT, SE OMEZUJÍ POUZE NA PROSTŘEDKY UVEDENÉ V TÉTO SMLOUVĚ. LIFTAGO NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU VAŠICH AKTIVIT VE VZTAHU KE KTERÉMUKOLI Z PASAŽÉRŮ NEBO TŘETÍ STRANĚ. LIFTAGO ODMÍTÁ

JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST A NERUČÍ ZA NEPŘERUŠENÝ ČI BEZCHYBNÝ PROVOZ SOFTWARU ANI ZA TO, ŽE TENTO SOFTWARE BUDE SCHOPEN SPLNIT VEŠKERÉ VAŠE POŽADAVKY.

VE SPOJENÍ S WEBOVÝMI STRÁNKAMI, OBSAHEM A APLIKACEMI LIFTAGO JE DOVOLENO POUŽÍVAT URČITÝ SOFTWARE NEBO ZAŘÍZENÍ TŘETÍCH STRAN. SOFTWARE, OBSAH A ZAŘÍZENÍ TŘETÍCH STRAN POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. LIFTAGO NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ, VÝSLOVNÁ ANI PŘEDPOKLÁDANÁ, OHLEDNĚ KVALITY, SCHOPNOSTÍ, PROVOZU, VÝKONU ČI VHODNOSTI SOFTWARU NEBO ZAŘÍZENÍ TŘETÍCH STRAN, VČETNĚ JEJICH KOMPATIBILNOSTI SE SOFTWAREM. KVALITA, SCHOPNOSTI, PROVOZ, VÝKON A VHODNOST SOFTWARU NEBO ZAŘÍZENÍ TŘETÍCH STRAN SE DOTÝKAJÍ VÝHRADNĚ VÁS, PŘÍPADNĚ PRODEJCE NEBO DODAVATELE TAKOVÉHO SOFTWARU NEBO ZAŘÍZENÍ TŘETÍCH STRAN.

ČÁSTKY, KTERÉ JE TŘEBA UHRADIT ZA SLUŽBY LIFTAGO NA ZÁKLADĚ TÉTO SMLOUVY, SE NEVZTAHUJÍ NA PŘEVZETÍ RIZIKA A LIFTAGO ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEODPOVÍDÁ ZA (i) HOSPODÁŘSKÉ, VEDLEJŠÍ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, SANKČNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, ODŠKODNĚNÍ ČI UŠLÝ ZISK, JAK PŘEDVÍDATELNÝ, TAK NEPŘEDVÍDATELNÝ, NÁROKOVANÝ NA ZÁKLADĚ TÉTO SMLOUVY, V DŮSLEDKU PORUŠENÍ OBČANSKÉHO PRÁVA, PORUŠENÍ NEBO NEDODRŽENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY, NEBO PORUŠENÍ JINÝCH PRÁVNÍCH NOREM NEBO (ii) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ DAT NEBO PROGRAMŮ.

Dodatečná ustanovení

Neodpovídáme za obsah ani webové stránky třetích stran na webových stránkách a v aplikacích LIFTAGO.

Webové stránky a aplikace LIFTAGO obsahují odkazy na jiné webové stránky nebo materiál, jež nepodléhá naší kontrole.

V případě, že dočasně nebo neodvolatelně ukončíme veškeré naše služby nebo některou jejich část, neplyne pro nás z této skutečnosti žádná odpovědnost.

Zákon Vám zaručuje jistá práva. Žádné z ustanovení těchto VOP nemá za cíl tato zákonná práva narušovat.

Odškodnění (pro všechny)

Souhlasíte s tím a zavazujete se, že nás plně a s účinností odškodníte a ochráníte před veškerými škodami, ztrátami, nároky, požadavky, výdaji (včetně výdajů za právní a odborné služby), náklady a závazky vzniklými v důsledku jednání řidiče, který zajišťuje přepravu v rámci vaší cesty (nebo pokud jste řidičem, “závazky vzniklými v důsledku jednání pasažéra, který cestu uskutečňuje”).

Souhlasíte s tím, že nás odškodníte a ochráníte před veškerými závazky, nároky a výdaji vzniklými v souvislosti s obsahem Vámi zaslaným, zveřejněným či nahraným prostřednictvím webových stránek a aplikací LIFTAGO nebo v důsledku Vašeho využití/zneužití webových stránek a aplikací LIFTAGO, nebo jejich využití/zneužití jakoukoli osobou, za kterou odpovídáte, nebo v důsledku porušení těchto VOP z Vaší strany.

4. Práva duševního vlastnictví

Jsme vlastníkem nebo nabyvatelem všech (registrovaných a neregistrovaných) práv duševního vlastnictví týkajících se webových stránek a aplikací LIFTAGO a materiálu na nich publikovaného s výjimkou práv duševního vlastnictví třetích stran.

Ochranné známky, loga, a servisní značky (společně dále jen “ochranné známky”) uvedené na webových stránkách a v aplikacích LIFTAGO jsou našimi registrovanými a neregistrovanými ochrannými známkami, s výjimkou všech práv duševního vlastnictví třetích stran. Naše ochranné známky nesmí být používány v souvislosti s jakýmkoli produktem či službou, které nejsou naše, způsobem matoucím pro zákazníky nebo způsobem, který by nás poškozoval či diskreditoval.

Není dovoleno odstraňovat naše upozornění o autorských právech, ochranné známky či jiná oznámení ohledně vlastnických práv.

Text, grafika, loga, ikony, obrázky, audio ukázky, video ukázky, digitální soubory ke stahování, datové kompilace, interaktivní obsah a skripty jsou naším duševním vlastnictvím a je zakázáno je kopírovat, používat či napodobovat bez našeho souhlasu, jak je uvedeno ve Smlouvě {jmenovitě v (1) Přihláška a smlouva nezávislého marketéra, (2) Všeobecné obchodní podmínky, (3) Zásady a postupy, (4) Etický kodex a (5) Plán odměn}. Souhrn a vzhled veškerého obsahu na webových stránkách a v aplikacích LIFTAGO je výhradně naším vlastnictvím. Nic z toho, co je uvedeno na webových stránkách a v aplikacích LIFTAGO, nemá být chápáno jako přímé či nepřímé ani jiné udělení licence nebo nároku na využití jakéhokoli práva duševního vlastnictví naší společnosti nebo jakékoli třetí strany bez našeho svolení.

Na webové stránky a aplikace LIFTAGO a/nebo funkce a služby dostupné prostřednictvím nich se může vztahovat i jedna nebo více dosud nevyřízených patentových přihlášek a/nebo patentů v našem vlastnictví. Zneužití duševního vlastnictví zveřejněného na webových stránkách a v aplikacích LIFTAGO či jiného obsahu na webových stránkách a v aplikacích LIFTAGO je přísně zakázáno.

Je povoleno tisknout kopie a stahovat části jakékoli stránky v rámci webových stránek a aplikací LIFTAGO pro vlastní potřebu a upozorňovat ostatní na materiály zveřejněné na webových stránkách a v aplikacích LIFTAGO. Za vlastní potřebu dle tohoto odstavce se nepovažuje označení vozidla logem LIFTAGO.

Je zakázáno upravovat fyzické či digitální kopie jakýchkoli materiálů, které jste si jakýmkoli způsobem vytiskli nebo stáhli, a používat jakékoli ilustrace, fotografie, videa či audio sekvence, či jakoukoli grafiku samostatně bez doprovodného textu.

Ve všech případech je nutné, abychom my (či kterýkoli identifikovaný přispěvatel) byli uvedeni jako autor materiálů zveřejněných na webových stránkách a v aplikacích LIFTAGO a majitel duševního vlastnictví na webových stránkách a v aplikacích LIFTAGO.

V případě, že vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete jakoukoli část webových stránek LIFTAGO v rozporu s ustanoveními těchto VOP, musíte jakékoli kopie vytvořených materiálů na naši žádost vrátit nebo zničit.

Rovněž upozorňujeme, že můžeme vymáhat svá práva duševního vlastnictví v plném rozsahu přípustném podle zákona. Rozhodneme-lise v jakémkoli okamžiku nevymáhat či neuplatňovat svá zákonná práva v souvislosti s porušením našich práv duševního vlastnictví, neztrácíme tím možnost uplatnit či vymáhat tato práva v budoucnu.

Autorská práva a ochranné známky třetích stran

Jména, loga a ikony třetích stran označující produkty a služby třetích stran zde uvedené jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami svých příslušných vlastníků. Veškeré ostatní názvy produktů a/nebo značek nebo společností zde uvedených jsou chráněny autorskými právy a/nebo jsou ochrannými známkami svých příslušných vlastníků.

5. Software

Zavazujete se:

 • a berete na vědomí, že veškerý námi poskytnutý software, který využíváte, zůstává za všech okolností naším majetkem a musí s ním být nakládáno jako s důvěrnou informací. Software, který Vám poskytujeme, je zakázáno kopírovat, upravovat, podrobovat postupům zpětného inženýrství, dekompilovat či dále šířit;
 • že webové stránky ani aplikace LIFTAGO ani náš software nebudete žádným způsobem licencovat ani sublicencovat, stahovat (s výjimkou cachingu stránek), kopírovat, prodávat, dále prodávat, převádět, postupovat, distribuovat, komerčně využívat nebo poskytovat jakýmkoli třetím stranám;
 • a berete na vědomí, že „orientační taxametr“ v aplikaci LIFTAGO je pouze orientační a zobrazená cena na něm se může lišit od ceny skutečně požadované řidičem. Je Vaší povinností jako pasažéra si před uskutečněním přepravy ověřit správnost zobrazeného jízdného a ceny služeb konkrétního řidiče.

6. Ukončení účtu

Můžeme pozastavit, omezit nebo ukončit Váš přístup k webovým stránkám a aplikacím LIFTAGO a/nebo zavřít jakékoli účty, které u nás v jakýkoli okamžik vlastníte, a to pouze dle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění. V případě Vašeho opakovaného porušení povinností v těchto VOP, máme právo trvale zamezit používání webových stránek a aplikací LIFTAGO pomocí Vašeho mobilního přístroje či jiné technologie. To nebude mít vliv na naše právo podniknout proti Vám jiné kroky, které budeme považovat za přiměřené za účelem ochrany vlastních práv nebo práv jiných osob.

Nemáte žádnou povinnost používat webové stránky a aplikace LIFTAGO a v jakémkoli okamžiku a bez předchozího upozornění je smíte dle vlastního rozhodnutí přestat používat. Totéž platí pro ukončení Vašeho účtu.

Zrušení souhlasu z Vaší strany neovlivní právní platnost ani vynutitelnost těchto VOP, které Vám budou poskytnuty a budou opatřeny Vaším elektronickým podpisem před datem účinnosti zrušení Vašeho souhlasu.

7. Zachování platnosti

Tato práva a povinnosti, která ze své povahy mají zůstat v platnosti i po ukončení těchto VOP, nepozbývají platnosti po jejich ukončení, včetně, ale nejen, ustanovení o zachování mlčenlivosti, omezení odpovědnosti, odškodnění, rozhodném právu a soudní příslušnosti a zákazu konkurence.

8. Obecné

Na základě těchto VOP můžeme svá práva nebo povinnosti převést na jinou právnickou osobu nebo jimi jinou právnickou osobu pověřit. Souhlasíte s tím, že tak můžeme učinit, za předpokladu, že to nebude mít nepříznivý vliv na kvalitu služeb, které v souladu s těmito VOP obdržíte. Jak je uvedeno v bodě 6, svou smlouvu s námi můžete kdykoli vypovědět. Tyto VOP zavazují výhradně a osobně Vás. Svá práva a své povinnosti vyplývající z těchto VOP nemůžete převádět na nikoho jiného.

V případě, že tyto VOP porušíte a my proti Vám nepodnikneme okamžité kroky, jsme oprávněni využívat svá práva a právní prostředky i nadále, a/nebo v jakékoli jiné situaci, v níž dojde k porušení těchto VOP z Vaší strany.

Stane-li se některé z ustanovení těchto VOP neplatným, nevymahatelným nebo bude-li neúplné, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Toto neplatné, nevymahatelné nebo neúplné ustanovení musí být nahrazeno ustanovením, které bude svým smyslem co možná nejbližší záměru těchto VOP. Neexistuje-li takové ustanovení, potom je třeba příslušné neplatné, nevymahatelné či neúplné ustanovení opravit pouze v míře nezbytné pro to, aby bylo vymahatelné, platné a neobsahovalo mezery, a tyto VOP zůstanou v plném rozsahu platné a účinné.

Žádné z ustanovení těchto VOP nezakládá mezi Vámi a námi partnerství ani zastoupení, pracovní poměr ani jakýkoli typ přidružení či spojení.

Souhlasíte s tím, že pokud získáte jakékoli informace obsahující osobní údaje jiných uživatelů webových stránek a aplikací LIFTAGO, nebudete tyto informace s výjimkou vlastního osobního použití webových stránek a aplikací LIFTAGO využívat (nebo pro administrativní účely svého podniku v případě, že jste řidičem nebo marketérem), a že po ukončení těchto VOP veškeré tyto informace okamžitě vymažete ze svých souborů, nebude-li zákon vyžadovat jinak.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Tam, kde LIFTAGO vyhotovuje či poskytuje překlad české jazykové verze pro určité země, je tento překlad pouze informativní a v případě rozporů mezi jazykovými verzemi má přednost vždy česká verze VOP.

Dodatečná ustanovení

Tyto VOP se uzavírají mezi Vámi a službou LIFTAGO. Společnost Apple, Inc. (dále jen “Apple”) není smluvní stranou těchto VOP a nemá v souvislosti s webovými stránkami a aplikacemi LIFTAGO žádné povinnosti. LIFTAGO, nikoli společnost Apple, výhradně odpovídá ze webové stránky a aplikace LIFTAGO a za jejich obsah, jak je vymezen v těchto VOP. Společnost Apple a její dceřiné společnosti jsou však ve smyslu těchto VOP oprávněnými třetími stranami. Na základě Vašeho přijetí těchto VOP bude mít společnost Apple právo (a bude se mít za to, že toto právo přijímá) vůči Vám tyto VOP vymáhat jako oprávněná třetí strana těchto podmínek. Součástí těchto VOP je v podobě odkazu Licenční smlouva koncového uživatele na licencovanou aplikaci (ODKAZ http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/stdeula/), zveřejněné společností Apple, pro jejíž účely jste “koncovým uživatelem”. V případě rozporu mezi podmínkami Licenční smlouvy koncového uživatele na licencovanou aplikaci a těchto VOP jsou směrodatné podmínky těchto VOP.

Žádné z ustanovení těchto VOP nemá za cíl omezovat naši odpovědnost více, než je podle platných zákonů přípustné.

Dodatečná ustanovení pro dobrovolnou výpomoc

Pokud to společnost LIFTAGO umožní, mohou se jako řidiči registrovat i osoby, které nemají oprávnění k poskytování silniční dopravy za úplatu za podmínky, že činnost řidiče budete poskytovat bezúplatně a zároveň pokud v jurisdikci, kde své bezplatné služby budete poskytovat, není pro takové poskytování nutné podnikatelské oprávnění, pak se na vás v tomto rozsahu nevztahuje závazek mít licence, schválení a oprávnění poskytovat přepravu na objednání třetím stranám. Stejně tak mohou stávající řidiči poskytovat služby v bezúplatném režimu.

Bezúplatný režim poskytování služeb ze strany řidičů (dále jen „dobrovolná výpomoc“) se vztahuje na jízdy provedené řidičem zejména za účelem humanitární pomoci v rámci mimořádných situací jakou jsou např. přírodní katastrofy (povodně, vichřice aj.) a epidemie.

Pokud je jízda poskytnuta řidičem v režimu dobrovolné výpomoci, platí následující podmínky, které mají přednost před ostatními ustanoveními těchto VOP:

 • jako řidiči, kteří poskytujete dobrovolnou výpomoc, nemáte nárok na úplatu za své služby (tedy za přepravu osob a věcí) poskytované dalším osobám v rámci dobrovolné výpomoci a zavazujete se žádnou úplatu ani jiné protiplnění nepožadovat. Z tohoto důvodu se na jízdy dobrovolné výpomoci nepoužijí žádná ustanovení o platbách.
 • Jako řidiči, kteří poskytujete dobrovolnou výpomoc, se zavazujete poskytovat své bezplatné služby tak, abyste neohrozili dobrou pověst LIFTAGO a zavazujete se dodržovat podmínky přepravy dle odsouhlasené objednávky, zejména přepravit převzaté věci či osoby na místo určení bez zbytečného odkladu a přepravované věci odevzdat určené osobě.
 • Jako pasažéři a zasílatele se zavazujete využívat služby dobrovolné výpomoci ohleduplně, přiměřeně a v situaci, kdy využití úplatných služeb není možné nebo vhodné. Služba je primárně určena pro přepravu věcí, případně osob a ve prospěch osob starších 60 let, nemocných či jinak znevýhodněných.

Tato část “Dodatečná ustanovení pro dobrovolnou výpomoc” se platí po dobu mimořádných událostí, nebo do odvolání ze strany LIFTAGO. LIFTAGO si vyhrazuje právo kdykoliv odstranit možnost dobrovolné výpomoci ze své nabídky.

9. Změny všeobecných obchodních podmínek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se mohou příležitostně měnit. Tyto případné změny vstupují v platnost ihned po jejich zveřejnění a/nebo rozeslání elektronickou poštou. Svým dalším přístupem na webové stránky či do aplikací LIFTAGO a jejich využitím po provedení těchto změn stvrzujete přijetí těchto změn. Pokud v těchto VOP dojde k nějakým zásadním změnám, uvědomíme Vás o nich e-mailem (zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou na Vašem účtu) nebo prostřednictvím upozornění na webových stránkách a v aplikacích LIFTAGO před tím, než tyto změny vstoupí v platnost.

10. Platby

Naše webové stránky a aplikace LIFTAGO umožňují uložení údajů o vaší platební kartě pro zjednodušení plateb (secure card vaulting) u poskytovatele platebních služeb, kterým je Braintree, divize společnosti PayPal (Europe) Sàrl & Cie, S.C.A., a limited liability partnership R.C.S. Luxembourg B 118 349 se sídlem 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg a Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057. Naše společnost is vyhrazuje právo změnit poskytovatele platebních služeb, nicméně budeme vždy využívat jenom služeb poskytovatelů certifikovaných na úrovni Level 1 normy PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Naše společnost sama neukládá ani nezpracovává žádné údaje o vaší platební kartě.

Platby (pro pasažéry)

Pokud se rozhodnete platit za jízdu taxi prostřednictvím Webových stránek a aplikací LIFTAGO, pak bude platba přijata automaticky na konci cesty pomocí platebních údajů, které jste nám poskytli. Souhlasíte s tím, že můžeme provádět autorizační kontroly připojených platebních karet, jednak po jejich prvním připojení a jednak když si objednáte jízdu taxi prostřednictvím Webových stránek a aplikací LIFTAGO.

Poté, co jste realizovali jízdu taxi nebudete moci platbu za ni zrušit, protože služba již byla poskytnuta. Vaše platba bude proto přijata automaticky a je nevratná. Pokud máte jakoukoliv stížnost ve vztahu k poskytnuté službě, je tento spor třeba řešit přímo s řidičem, který tuto službu poskytl.

Jako pasažér jste oprávněni hradit přepravní/taxi služby rovněž za užití tzv. LIFTAGO Kreditů (dále též “LIFTAGO Kredity”) tak jako jsou tyto definovány v Podmínkách pro pořízení a užití LIFTAGO Kreditů (dále též “Podmínky”), a to za podmínek stanovených v Podmínkách a těchto VOP. Úplné znění Podmínek je přístupné zde. Projevením souhlasu s těmito VOP rovněž udělujete souhlas s Podmínkami.

Není-li stanoveno v Podmínkách jinak, rozumí se LIFTAGO Kredity peněžní hodnota vyjádřená v příslušné měně, která je vedena ve Vašem uživatelském účtu na webových stránkách a/nebo aplikaci LIFTAGO, za kterou lze prostřednictvím webových stránek a/nebo aplikace LIFTAGO hradit přepravní/taxi služby. LIFTAGO kredity jsou elektronické finanční prostředky a nejsou zálohovou platbou na přepravní/taxi služby ani jakékoli jiné zboží či služby.

Platby (pro řidiče)

Souhlasíte s tím, aby částka odpovídají kreditům za zprostředkované jízdy byla ze strany LIFTAGO započtena s nárokem na výplatu jízdného hrazeného pasažérem prostřednictvím Webových stránek a aplikací LIFTAGO. V případě nedostatečné výše nároku na výplatu jízdného je LIFTAGO oprávněno provádět částečné zápočty a to až do doby plného uhrazení vystavené faktury za kredity.

V případě, že ani částečné zápočty kreditů za zprostředkované jízdy nedostačují k úhradě faktury vydané za kredity za zprostředkované jízdy, jste povinen uhradit fakturu převodem na účet uvedený na faktuře za kredity za zprostředkované jízdy a o takové úhradě dodat doklad LIFTAGO emailem na purchasing@liftago.com . Úhrada musí být provedena nejpozději do 14 dní po datu splatnosti faktury za kredity za zprostředkované jízdy.

Výplata jízdného hrazeného ze strany pasažéra platební kartou

Pokud bude pasažér za Vaše služby platit prostřednictvím Webových stránek a aplikací LIFTAGO, souhlasíte s tím, že LIFTAGO přijme tyto platby na svůj účet a uvolní Vám je ponížené o transakční poplatek vždy jednou za 7 dnů. LIFTAGO si vyhrazuje právo prodloužit výplatní periodu v případě potřeby.

Promokódy (pro pasažéry)

LIFTAGO může dle vlastního uvážení a rozhodnutí realizovat časově omezené propagační kampaně s použitím promokódů, které lze uplatnit ve formě kreditu nebo jiných benefitů na nákup služeb poskytovaných třetími stranami a zprostředkovaných v souvislosti s použitím Webových stránek nebo aplikcí LIFTAGO, dle podmínek definovaných jednotlivě pro každou takovou propagační kampaň společností LIFTAGO (“Promokódy”).

V případě, že máte svou platební kartu uloženou prostřednictvím Webových stránek nebo aplikace LIFTAGO u našeho poskytovatele platebních služeb, můžete dle vlastního uvážení a rozhodnutí využít možnosti zadat promokód. Promokód může být použit pouze na uhrazení objednané a uskutečněné přepravy placené uloženou platební kartou, a to do výše hodnoty promokódu. Nemáte nárok na jakoukoliv kompenzaci nevyčerpané částky promokódu v případě, že byl promokód použit pro uhrazení uskutečněné přepravy, které cena byla nižší než hodnota promokódu.

Berete na vědomí a souhlasíte, že Promokódy (i) můžete použit jenom v případě, že jste součástí skupiny uživatelů, kterým byl určen; (ii) můžete použít pouze v souladu s podmínkami a za účelem pro který byl každý jednotlivý promokód vytvořen; (iii) nesmíte za žádných okolností duplikovat, prodávat, převádět na neoprávněné osoby nebo jakkoliv propagovat veřejně, pokud jste k tomu neobdrželi implicitní souhlas od společnosti LIFTAGO; (iv) můžou být dle uvážení a rozhodnutí společnosti LIFTAGO kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu zablokované nebo zrušené bez povinnosti společnosti LIFTAGO informovat vás o skutečnostech a důvodech takového zablokování nebo zrušení, a bez odpovědnosti společnosti LIFTAGO za jakékoliv škody které vám nebo třetí osobě mohly vzniknout v důsledku takového zrušení nebo zablokování; (v) nemají jakoukoliv monetární alternativu; (vi) můžou expirovat nebo ztratit svou časovou platnost dříve, než je použijete; (vii) nemůžou být použity k žádným jiným účelům než za účelem platby za realizovanou přepravu řidičům LIFTAGO objednanou pomocí aplikace LIFTAGO.

Na peněžní prostředky odpovídající hodnotě Vám přidělených nebo Vámi získaných promokódů nemáte jakýkoli právní nárok a je pouze na našem rozhodnutí, zda promokódy využijete. Hodnotu přidělených promokódů ve formě peněžních prostředků není možné vyplatit v hotovosti či bezhotovostně ani využít na jiný účel, než je úhrada ceny přepravy řidičům LIFTAGO za použití aplikace LIFTAGO.

V případě, že budeme mít podezření na to, že se jakýmkoli způsobem snažíte Promokódy zneužít, zejména nedodržením podmínek platných pro použití promokódů, opakovaným zakládáním a/nebo řetězením účtů, vyhrazujeme si právo všechny takové účty bez náhrady zrušit, veškeré nevyčerpané promokódy přidělené nebo získané na základě vašeho zneužití Promokódů deaktivovat a zkonzumovanou hodnotu takto získaných Promokódů a již použitých na úhrady cen přepravy řidičům LIFTAGO objednané pomocí aplikace LIFTAGO započíst na újmy naší společnosti vzniklé. Veškerá další újma tímto jednáním vzniklá bude vymáhána.

11. Vyloučení odpovědnosti a záruk

Berete na vědomí a souhlasíte, že s vámi nebude zacházeno jako se zaměstnanci a že se tak ani nebudete prezentovat pro účely žádného zákona, zejména zákoníku práce a daňových zákonů.

Berete na vědomí a souhlasíte, že jedinou cestou, jak se nechat ze strany LIFTAGO odměnit za sdílení a šíření informací o nás a našich službách, je program Sdílej s kamarádem.

Souhlasíte, že pokud obdržíte jakékoli informace obsahující osobní údaje jakékoli osoby skrze nebo prostřednictvím Webových stránek a aplikací LIFTAGO, nebudete s těmito údaji nakládat jinak než v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Jakmile přestanou platit tyto obchodní podmínky, všechny tyto osobní údaje smažete kromě výjimečných případů stanovených zákonem.

12. Program Sdílej s kamarádem (pro pasažéry)

Máte možnost využít programu Sdílej s kamarádem. V případě, že odešlete pozvánku do aplikace LIFTAGO svému kamarádovi, dostane tento Váš kamarád po založení nového účtu promokód ve výši platné v čase založení účtu, určený na první provedenou jízdu. Jakmile tato první jízda bude provedena, bude Vám odeslána odměna ve formě promokódu ve výši platné v čase kdy Váš kamarád jízdu realizoval. Tento odměňovací promokód můžete využít pouze na jízdu provedenou z Vašeho účtu.

Na peněžní prostředky odpovídající hodnotě promokódů přidělovaných na základě tohoto programu nemáte jakýkoli právní nárok a je pouze na našem rozhodnutí, zda Vy a/nebo Váš kamarád přidělené promokódy využijete. Hodnotu přidělených promokódů ve formě peněžních prostředků není možné vyplatit v hotovosti či bezhotovostně ani využít na jiný účel než je úhrada ceny přepravy řidičům LIFTAGO.

V případě, že budeme mít podezření na to, že se jakýmkoli způsobem snažíte program Sdílej s kamarádem zneužít, zejména opakovaným zakládáním a řetězením účtů, vyhrazujeme si právo všechny takové účty bez náhrady zrušit, veškeré nevyčerpané promokódy přidělené na základě Vašeho zneužití tohoto programu deaktivovat a zkonzumovanou hodnotu takto získaných promokódů a již použitých na úhrady cen přepravy řidičům LIFTAGO započíst na újmy naší společnosti vzniklé. Veškerá další újma tímto jednáním vzniklá bude vymáhána.

13. Řešení sporů a rozhodné právo

Vztahy vyplývající z těchto VOP se řídí českým právem.

Všechny spory mezi stranami vzniklé z VOP nebo v souvislosti s nimi budou strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů. V případě, že stranou je spotřebitel, je takováto strana oprávněna obrátit se na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na internetových stránkách www.coi.cz.

Jestliže stranou sporu je spotřebitel a nedojdou-li k řešení podle předchozího odstavce, mohou se kdykoliv obrátit na příslušný obecný soud.

Není-li stranou sporu spotřebitel, pak všechny spory vznikající z těchto VOP a v souvislosti s nimi budou rozhodovány u místně příslušného soudu.

14. Integrační doložka

Tyto VOP představují úplnou a konečnou dohodu stran a nahrazují jakékoli jiné ústní či písemné dohody v téže věci. (Jedinou výjimkou je Smlouva, nebo jakákoli její část, pokud je to relevantní.)

15. Kontaktujte nás

Potřebujete-li další informace či rady nebo chcete-li nám zaslat připomínky nebo nás v jakékoli záležitosti kontaktovat, použijte prosím následující kontaktní údaje:

Liftago CZ, s.r.o.
Národní 135/14, Nové Město

110 00 Praha 1
Česká republika
service@liftago.com
www.liftago.com

Poslední aktualizace: 5. října 2020